مطالب توسط m_kafash61

متغیرهای جمعیت شناختی تاثیرگذار بر بازاریابی

اکثر کسب و کارها مشتریان کلیدی خود را از طریق این ویژگی های متنوع شناسایی می کنند. کسب و کارها همچنین مصرف کنندگان خود را بوسیله ویژگی های مشابه در تبلیغات و ترفیعات برنامه های بازاریابی خود هدف قرار می دهند. هدفگیری مصرف کنندگان با ویژگی های جمعیت شناختی مشابه به حداکثرسازی فروش و سودآوری کسب و کار کمک می نماید.