نوشته‌ها

برندسازی کارفرما در برابر برندسازی مصرف کننده
,

برندسازی کارفرما در برابر برندسازی مصرف کننده

شکوفا منش بررسی آسیب شناسی سیستم بازاریابی و فروش

شکوفا منش بررسی آسیب شناسی سیستم بازاریابی و فروش

روانشناسی رنگ ها در برندسازی

روانشناسی رنگ ها در برندسازی

روان شناسى مصرف كننده و قيمت گذارى

روان شناسى مصرف کننده و قیمت گذارى

ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره 2

ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره ۲

روى تاریک رفتار مصرف کننده

مفاهیم-رفتار-مصرف-کننده
,

مفاهیم رفتار مصرف کننده