تعاریف بازاریابی

تعاریف بازاریابی

تعاریف بازاریابی بسیار زیاد ارائه شده است. تعریف بازاریابی مهم تر عمدتاً بر مشتری گرایی و تأمین نیازهای مشتری تمرکز کرده اند.

تعریف بازاریابی از انجمن بازاریابی آمریکا

  • بازاریابی فعالیت مجموعه موسسات و فرآیندهایی است که به منظور ایجاد، برقراری ارتباط، ارائه و تبادل پیشنهاداتی است که برای مشتریان، شرکای تجاری و در مقیاس بزرگتر جامعه دارای ارزش باشد (انجمن بازاریابی آمریکا – ۲۰۰۷)

تعریف بازاریابی از دیدگاه بیکر

  • معمای بازاریابی یکی از قدیمی ترین فعالیت های انسان است و در عین حال هنوز به عنوان تازه های اصول کسب و کار در نظر گرفته می شود (بیکر – Baker – ۱۹۷۶). بیکر فیل در اتاق را معرفی می کند. بازار همیشه بخشی از کسب و کار بوده است، و افسانه ای است که صرفاً یک ایده معاصر است.

تعریف بازاریابی از دیدگاه کاتلر و آرمسترانگ

  • بازاریابی فرآیندیی اجتماعی است که بوسیله آن افراد و سازمانها آنچه را که نیاز دارند و می خواهند از طریق ایجاد و تبادل ارزش با دیگران بدست می آورند (کاتلر و آرمسترانگ – Kotler and Armstrong – ۲۰۱۰) . این تعریف براساس یک فرآیند اساسی تبادل در بازاریابی، و به رسمیت شناختن اهمیت ارزش به مشتری ارائه گشته است.
  • فرآیندی که در آن شرکت ها به منظور کسب ارزش از سوی و بازگشت آن به مشتری برای مشتریان ارزش ایجاد کرده و روابط مستحکم می سازند (کاتلر و آرمسترانگ – Kotler and Armstrong – ۲۰۱۰) . کاتلر و آرمسترانگ تعریف اصلی خود را با به رسمیت شناختن اهمیت روابط بلند مدت با متشری توسعه دادند. این امر با بازاریابی رابطه ای و مدیریت روابط مشتری – CRM – حاصل می گردد.
  • بازاریابی فرآیند شناسایی، پیش بینی و ارضای نیازهای سودآور مشتری است (The Chartered Institute of Marketing CIM – ۲۰۱۲). به نظر می رسد تعریف CIM نه تنها در شناسایی نیازهای مشتری بلکه جلب رضایت آنها ( در کوتاه مدت) و پیش بینی آنها در آینده (بلند مدت) نیز در نظر گرفته است. این تعریف همچنین اهمیت فرآیند بازاریابی، با اهداف و نتایج آنرا در نظر می گیرد.