معیارهای بازاریابی

معیارهای بازاریابی

معیارهای بازاریابی

تقاضای سهامداران مبنی بر ارائه “نتایج” با مشاهده نشانه ای از رکود اقتصادی در بازار بسیار قابل توجه است، اولین فشار در این حالت متوجه مدیران اجرایی برای کاهش بودجه بازاریابی است.

بنابراین توسعه مدلی برای ارزیابی فعالیت های بازاریابی بسیار حائز اهمیت است. در نظر گرفتن معیارهای بازاریابی برای نشان دادن موفقیت و حصول درآمد از مهم ترین موارد در این حالت است.

«بازاریابی معجزه نمی کند، چرا که بازاریابی فرآیندی است علمی»

باید دانست که دوره ی نتیجه دهی فعالیت های بازاریابی طولانی است ( معمولاً ۱ تا ۲ سال) . بازاریابان بایستی به طور پیوسته بر شاخص ها و عملکرد فعالیت های خود نظارت داشته و برای حصول نتیجه تلاش  مستمر نمایند.

اولین کاری که به منظور اندازه گیری و ارزیابی تلاش های بازاریابی بایستی انجام دهیم، تعیین شاخص هایی اصولی و مرتبط با صنعت است. گام اول در این مسیر آماده کردن یک طرح بازاریابی Marketing Plan با مشخصه های ذیل است:

  • اهداف قابل دسترس

  • تعیین استراتژی برای حصول اهداف

  • ایجاد و تعریف شاخص هایی برای اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف

در صورت عدم وضوح در تعریف و تعیین اهداف و استراتژی ها، قادر به اندازه گیری نخواهیم بود.

«به یاد داشته باشیم ارزیابی تلاش های بازاریابی یعنی اختصاص زمان، پول و منابع کمیاب»

محاسبه کسر هزینه های بازاریابی از درآمد کل نشان دهنده ی میزان دستیابی به اقدامات بازاریابی مانند ترفیعات، تبلیغات و …  است.