معاون بازاریابی- پست جدید سازمانی

معاون بازاریابی- پست جدید سازمانی

معاون بازاریابی- پست جدید سازمانی

تغییرات بسیار شدید محیط بازاریابی باعث شده است شرکت ها در صدد جذب مدیران خبره برای پست جدید سازمانی (به نام معاون بازاریابی) برآیند. نتیجه یک تحقیق پیمایشی بسیار معتبر نشان داده که دوره زمامداری مدیران ارشد در پست معاونت بازاریابی (در شرکت های ایالات متحده )۲۸  ماه است (در حالی که دوره زمامداری مدیران عامل در این شرکت ها به۵۴ماه می رسد). یک توجیه این است که نقش بازاریابی(ودر نتیجه انتظارات مدیریت) در شرکت های مختلف متفاوت است.

مشکل دیگری را که مدیران ارشد بازاریابی (معاونان بازاریابی) با آن رو به رو می شوند این است که عوامل زیادی برموفقیت آن ها اثر می گذارد.آن ها باید دارای مغز ریاضی و همزمان دارای توانایی لازم (از نظرجنبه های کیفی) امور باشند.ان ها باید دارای نگرش مستقل و ارزش آفرین باشند و از سوی دیگر بتوانند با سایر واحدهای سازمانی(مانند واحد فروش) هماهنگ شوند، به صدای رسای مشتریان گوش دهند و در نهایت بدانند که فعالیت بازاریابی به چه نتیجه های ملموسی انجامیده است. در یک تحقیق پیمایشی با انتشار پرسش نامه از دویست مدیر ارشد بازاریابی پرسیده شد، چه عواملی دارای اهمیت بیشتری هستند.

آن ها این پاسخ را دادند:

ویژگی های ذاتی معاون بازاریابی

ریسک پذیری- جرآت تصمیم گیری- عامل تغییر- تأکید بر نتیجه ها

ویژگی های اکتسابی معاون بازاریابی

تجربه پنهانی- تخصص در ارتباطات- تجربه در شرکت های مختلف- دانش کافی در عملیات

شاید برای معاون بازاریابی مسأله مهم این است که هنگام تصمیم گیری ها برای بازاریابی به دیدگاهی را که مشتری در”نقطه تماس” ارائه می کند (یعنی در جایی که او به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت رابطه متقابل برقرار می نماید) توجه خاص بنماید.

0/5 (0 Reviews)