اتحادیه تجاری منطقه آزاد اروپای مرکزی

اتحادیه تجاری منطقه آزاد اروپای مرکزی

اتحادیه تجاری منطقه آزاد اروپای مرکزی

انتقال تدریجی کشور های اروپای مرکزی و شرقی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار منجر به فروپاشی شورای همکاری های اقتصادی متقابل « کومکون » گردید. اتحادیه کومکون با ابتکار اتحاد جماهیر شوروی سابق و عضویت کشور های کمونیستی اروپای شرقی در سال ۱۹۴۹ تشکیل گردیده است. پس از فرو پاشی « کومکون » ، پیشنهاد های متعددی جهت ایجاد اتحادیه های همکاری های چند جانبه ارائه گردید که یکی از آنها « سازمان همکاری اقتصادی بین المللی » بود. از ترس اینکه ایجاد یک اتحادیه جدید منطقه ای شانس این کشور ها را برای ورود به اتحادیه اروپایی کاهش خواهد داد ، اغلب این پیشنهادات توسط اعضا رد شد. در دسامبر ۱۹۹۲ کشور های مجارستان ، لهستان ، و چکسلواکی موافقت نامه ای را جهت ایجاد « اتحادیه منطقه آزاد اروپای مرکزی » امضا کردند. اعضا موافقت کردند تا در زمینه های متعدد شامل ایجاد زیر ساختار و ارتباطات راه دور ، پروژه های منطقه ای ، و جهانگردی همکاری کنند. رومانی ، اسلوانی و دو کشور ایجاد شده با تقسیم چکسلواکی ( جمهوری های چک و اسلواکی ) نیز اعضاء این اتحادیه هستند. در عین حال ، یکپارچگی رسمی اقتصادی بین جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق در بازار مشترک کشور های مستقل مشترک امنافع با کندی پیشرفت می کند. در ماه می سال ۱۹۹۵ ، دولت های روسیه و روسیه سفید موافقت کردند تا یک اتحادیه گمرکی ایجاد و پست های بازرسی بین دو کشور را حذف نمایند.