ترکیب عناصر بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

تجزیه تحلیل گزینه های مختلف ترکیب عناصر در شرایط رکود اقتصادی

ترکیب عناصر بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

در این جا ما به تشریح یک وضعیت واقعی اما مبدل که در آن دو تولید کننده لوازم خانگی با هم رقابت می کنند می پردازیم. برداشت ذهنی از لوازم خانگی شرکت الف آنست که لوازم خانگی تولیدی این شرکت گران تر و کیفیت آن بهتر از لوازم خانگی تولید شده توسط شرکت ب است. برای محصولات تولیدی هر دو شرکت تقاضای خوبی وجود دارد.

در این هنگام هر دو شرکت با یک رکود اقتصادی مواجه می شوند. تعداد خریداران کم می شود و خریداران هم روی به لوازم خانگی ارزان قیمت تر یعنی محصولات تولیدی شرکت ب می آورند. شمار خریدارانی که خواهان خرید لوازم گران قیمت هستند رو به کاهش می رود. اینک اگر شرکت الف کاری انجام ندهد سهم بازار خود را از دست خواهد داد.

شرکت الف باید گزینه های مختلف بازاریابی را شناسایی و تعیین کرده و از میان آنها انتخاب کند. حداقل هشت گزینه مختلف زیر پیش روی شرکت های نظیر شرکت الف قرار دارد :

انتخاب یک استراتژی بازاریابی به ملاحضات چندی بستگی دارد. از آن جمله اند : سهم فعلی بازار شرکت الف ، ظرفیت فعلی و برنامه ریزی شده ، نرخ رشد بازار ، کشش پذیری برای مشتری و حساسیت فایده ذهنی ، رابطه بین سهم بازار و سودآوری و سرانجام واکنش ها و اقدامات مبتکرانه احتمالی و استراتژیک رقبا . شرکت باید تأثیر هر استراتژی بازاریابی بر فروش ، سهم بازار ، سودآوری و سرمایه گذاری بلندمدت را پیش بینی کند.

گزینه های استراتژیکدلیلپیامدها
۱-قیمت و سطح برداشت ذهنی نسبت به کیفیت را حفظ کنید. به هرس کردن انتخابی مشتریان مبادرت کنید.شرکت مشتری وفادار بسیار دارد. به نفع اوست مشتریان نه چندان خوب روی به رقبا آورند.سهم بازار کمتر . کاهش سودآوری.
۲-قیمت و سطح برداشت ذهنی نسبت به کیفیت را ارتقا دهید.برای پوشش هزینه ها قیمت ها را افزایش دهید ، برای توجیه قیمت بالاتر کیفیت را هم ارتقا دهید.سهم بازار کمتر. حفظ سودآوری.
۳-قیمت را حفظ کنید اما برداشت ذهنی نسبت به کیفیت را ارتقا دهید.حفظ قیمت و ارتقای کیفیت ذهنی مقرون به صرفه تر است.سهم بازار کمتر . کاهش کوتاه مدت سودآوری . افزایش سودآوری در بلند مدت.
۴-بخشی از قیمت را کاهش و برداشت ذهنی نسبت به کیفیت را ارتقا دهید.باید به مشتریان تخفیف داده شود اما باید روی فایده بالاتر تأکید نمود.حفظ سهم بازار. کاهش سودآوری کوتاه مدت. حفظ سوداوری در بلند مدت.
۵- قیمت را به طور کامل کاهش دهید و برداشت ذهنی نسبت به کیفیت را حفظ کنید.از رقابت قیمتی بپرهیزیدسهم بازار حفظ شده . کاهش کوتاه مدت سودآوری.
۶-قیمت و کیفیت ذهنی را کاهش دهید.از رقابت قیمتی بپرهیزید و سود را همچنان حفظ کنید.حفظ سهم بازار . حفظ سودآوری. کاهش سودآوری در بلند مدت.
۷-قیمت را حفظ اما کیفیت ذهنی را کاهش دهید.برای مقابله با هزینه های رو به افزایش هزینه های بازاریابی را کاهش دهید.سهم بازار کمتر ، حفظ سودآوری. کاهش سودآوری در بلندمدت.
۸-مدل ارزان قیمت تری تولید و عرضه نمایید.به بازار چیزی عرضه کنید که خواهان آنست.

با خود خوری مواجه خواهیم بود ، اما حجم فروش بالاتری در دسترس است.