فرهنگ و شخصیت

رفتار مصرف کننده فرهنگ و شخصیت

فرهنگ و شخصیت

شخصیت از موضوعاتی است که رابطه آن با فرهنگ مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است. انسان شناسان آمریکایی ، با تأثیر پذیری از محیط اجتماعی خویش ، فرهنگ را مترادف با شخصیت آورده اند و مکاتبی با نام های « فرهنگ و. شخصیت » یا « شخصیت اساسی » بنیاد نهاده اند. بندیکت انسان شناس آمریکایی در تأیید کسانی که تأثیر شدید فرهنگ را بر روی شخصیت افراد ابراز می دارند ، می گوید : « فرهنگ همان روان شناسی فرد است که با بعد زمان بر روی پرده سینما باز می تابد ». یا به صورت دیگر : « هر نمونه فرهنگی ، نموداری از شخصیت مردمی است که وابسته به آن فرهنگند » .

مردم شناسان آمریکایی در بحث از شخصیت با الهام از نظرات فروید و مارکس معتقدند که ساختمان فرهنگی یک جامعه ، بر پایه سه عنصر ۱) پرورش نخستین ۲) شرایط اجتماعی و اقتصادی ۳) ترکیب جمعیت ( که در مجموع زیر بنای شخصیت اساسی یا فرهنگ یک جامعه را می سازند ) استوار است.

کودک بدون فرهنگ پا به عرصه وجود می گذارد ، اما رفتار ، گرایش ها ، ارزش ها ، ایده آل ها ، اعتقادات ، فعالیت ها و حرکات ظاهری او با شدت هر چه تمام تر تحت تأثیر فرهنگی است که اطراف او قرار گرفته است. نفی تأثیر فرهنگ بر انسان ( حیوان اجتماعی ) تقریباً غیر ممکن است و قدرت آن به اندازه ای است که می تواند نیاز جنسی را کنترل کند. می توان گفت که بارزترین تأکید در مطالعه فرهنگ و شخصیت فرد – تحت تأثیر محیط زیست فرهنگی – می گردد.

بدون شک نمی توان فرهنگ و شخصیت فرد را جدا از یکدیگر در نظر گرفت. کروبر و وایت در این خصوص معتقدند که فرهنگ پدیده مستقلی است و جدا از افراد و اشخاص وجود دارد و برای آن دو دلیل آورده اند :

اولاً ، فرهنگ باقی می ماند ، حال آن که افراد از بین می روند. به طوری که حتی بعد از چند قرن ممکن است بعضی از زمینه های فرهنگی ، با همه صفات و خصوصیاتش حفظ شود.

ثانیاً ، هر چند درست است که اختراعات و اکتشافات به دست اشخاص صورت می گیرد ، ولی معمولاً در دوره فرهنگی معینی از تاریخ و به دست دو یا چند نفر ، به طور جداگانه ( گاه در دو کشور ) صورت می گیرد.

هرسکویتس در انتقاد به این نظریه می گوید : « به نظر این محققان ، افراد در برابر فرهنگی که به هستی آن ها نظم می بخشد و آن ها را چون آفریده ی خود رهبری می کند ، ناتوان جلوه داده شده اند. در صورتی که فرهنگ نیز می روید ، شکفته می شود ، پژمرده می گردد و از بین می رود ».

0/5 (0 Reviews)