افراد سالمند و رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده افراد سالمند

افراد سالمند و رفتار مصرف کننده

چهارمین روند سنی مهم در ایالات متحده « سفید شدن قاره آمریکا » است. سن این جمعیت یکی از غالب ترین عوامل جمعیتی برای دستیابی به آینده قابل پیش بینی خواهد بود. به جز جنگ جهانی یا فجایع دیگر ، جمعیت افراد زیر ۳۰ سال هرگز دوباره به میزان سال ۱۹۸۳ نخواهد رسید. تا سال ۲۰۲۰ ، جمعیت بالای ۶۵ سال دو برابر نوجوانان خواهد شد.

تعدادی عوامل ( نرخ زاد و ولد ، نرخ مرگ و میر و نرخ مهاجرت ) جمعیت پیش بینی شده و ویژگی های جمعیت در سال های بعد را تحت تأثیر قرار می دهند. متأسفانه به طور دقیق پیش بینی هر یک از عوامل دشوار است. نرخ زاد و ولد تحت تأثیر فن آوری موجود برای جلوگیری از حاملگی ، همچنین ارزش های فرهنگی و الگوهای سبک زندگی قرار دارد. از دهه ۷۰ و در دهه ۸۰ دو تا سه سال دیگر افزایش یافت. مردهایی که در سال ۱۹۹۰ به دنیا آمدند به طور متوسط ۷۲ سال و زنان به طور متوسط ۷۹ سال زندگی خواهند کرد. جمعیت سالخورده زنان بیشتر در نظر گرفته می شود. زنان سالمند بیش از پیش یک بخش با اهمیت برای بازاریابان جهت هدف گیری را شکل می دهند. در افراد بالای ۸۵ سال سن ، زنان به میزان ۵/۲ برابر مردان هستند.

0/5 (0 Reviews)