مصرف مد

مصرف مد

مصرف مد و نتایج آن

« مک داول » مد را از نظر مطالعات فرهنگی بررسی می کند . از نظر او ، وجه فرهنگی مد مهم است. به این دلیل فرهنگی که مد ، صحنه ای پر مباحثه و جدل برانگیز است که کالاها و ابزار مصرفی با آن متنوع تر و دیدنی تر بیان می شود. این صحنه ی مد مشتاقانه به وسیله ی تابعان مد تأیید می شود ، مد می تواند روشی قانونمند و مداوم باشد که در زندگی روزمره ی مردم بروز پیدا می کند. از این منظر ، می توان گفت که مد نوعی تجارت است. در مد ، هنر ، صنعتی است که کمتر به زیبایی آن توجه می شود و بیشتر به ساختن پول اهمیت داده می شود. به عبارتی ارزش کسب پول ، بیش از زیبایی آن است.

در نظر برخی در ظاهر تبعیت از مد ، چیز بدی نیست ؛ زیرا راه را برای خیلی از انتخابها برای مصرف کننده باز می گذارد. مصرف کننده آنچه را دوست دارد و از آن لذت می برد ، می تواند همچون هویتی برای خود تعریف کند و از آن لذت ببرد ؛ اما برخی دیگر مد را در واقع صحنه ی مصنوعی و در عین حال امری مادی اقتصادی می دانند که سرمایه داری از آن استفاده می کند ، بنابراین شکل بدبینانه دارد که خودش را با عرضه ی کالا بازسازی می کند.

مقالات پیشنهادی

بازاریابی مد چیست ؟

نتایج مد

درباره ی مد و نتایج آن اختلاف نظر هایی وجود دارد. فدرستون ( ۱۹۹۱ ) پیش از توضیح مد ، به تفاوتهایی که فرهنگ مصرفی با کدها و نشانه هایی که برای مد تعریف می کند ، می پردازد و آنها را از هم متمایز می کند ؛ در نتیجه از نظر او جامعه ای از تفاوتها شکل می گیرد. ایون نیز بحث کرده است که امروزه یک مد به تنهایی وجود ندارد ؛ بلکه مدهایی وجود دارد که بر آنها قوانین خاصی حاکم نیست. حق انتخاب افراد برای هر فردی محفوظ است. شخص می تواند خودش مد خود را انتخاب کند ؛ حتی امروزه صنعت مد از برخی پایبندیهایی که الزاماً جهان مدرن به همراه دارد ، رهاست ؛ ولی آیا واقعاً در مد آن قدر آزادی هست که مصرف کننده هر چه را می خواهد ، می تواند بپوشد یا نپوشد؟

استفاده کند یا نکند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت مصرف گرایی همچون ایده ای است که در زندگی به ما می گوید فرایند مد چه ظرفیتها و ویژگیهایی باید داشته باشد که ما را به مطلوب برساند.

مایلز ابعاد مختلف مد را در پوشاک ، غذا ، اوقات فراغت و هر چیز که در فرهنگ مصرفی مهم است می داند. او به متن لباس اشاره می کند. از نظر او مد ، یعنی نوع خاصی از لباس و پوشش که در زندگی روزمره به کار می رود.

مقالات پیشنهادی

بازاریابی آنلاین مد

مد چیست ؟

مایلز با طرح پرسش مد چیست و چه ویژگیهایی دارد ، از ایده های زیمل و مک کراکن استفاده می کند. او در ابتدا به تاریخ و سابقه ی مد در جهان می پردازد و از مد همچون روشی برای انتخاب یا حیله و ترفند سخن می گوید. ایده هایی که مایلز آنها را می پروراند ، به شکلی به نقش ارتباطی مد و اثر جهانی آن مربوط است. او با پرسشهایی ، مانند اینکه آیا مد به ایده ی انسانی شکل می دهد یا برعکس ، مد از زندگی اجتماعی افراد و ایده های آنها شکل می پذیرد ، به سؤالهای خود پاسخ می دهد.

0/5 (0 Reviews)