مد

مد

مد عرصه ای هستی شناختی است : در تعامل با مد است که سوبژکتیویته ها حقیقتاً ساخته می شوند و روابطی مادی میان لباس و بدن ایجاد می شود. در گفتار های روزمره … ما درباره ی « بدنی » حرف می زنیم که تابع لباس هایی است که به آن معنا و دلالتی می دهند.

نقش مد

از میان اجناس و کالا ها و منابع فراغتی که افراد جوامع معاصر به کمک آنها هویت های خود را در جریان زندگی روزمره شان بر می سازند و به نمایش می گذارند ، مد نقش مهمی ایفا می کند. به گفته ی استوری و چایلدز ، « شیوه ی لباس پوشیدن ما می تواند در جهت تثبیت یا بر اندازی وجوه گوناگون هویت های ما ، از قبیل جنسیت ما ، نژاد ما ، طبقه ی اجتماعی و سن ما عمل کند. » همان طور که از این نقل قول بر می آید ، با سر هم کردن برخی اقلام مد روز به شیوه ی معینی ، و با آزمایش هایی روی لباس و قیافه ، افراد مدرن امروزی تصویر هایی شخصی از خود می آفرینند ، که هم خویشتن آنها را بر پا می دارد و هم پیام هایی با رمزهای فرهنگی به دیگران ارسال می کند. بنابراین ، مد تجسمی از مجموعه ارزش های نمادینی است که درون و میان گروه های اجتماعی مختلف به صورت جمعی فهمیده می شود. یکی از ویژگی های اصلی این تصویر آفرینی ها ، تقویت یا چانه زنی درباره ی شاخصه های هویت است که پیش از این انعطاف پذیر بودند ، خصوصاً در زمینه ی جنسیت ، نژاد و قومیت ، پیشینه ی طبقاتی و سن.

مقالات پیشنهادی

بازاریابی مد چیست ؟

مد و فردگرایی

امکان هایی که مد برای برساختن این هویت های « شخصی شده » فراهم می آورد موجب شده بعضی ادعا کنند که مد « تجلیلی از فرد گرایی » و شکلی از مصرف نمایشی است که افراد به کمک آن فردیت و یکتایی خود را در متن و زمینه ی جوامع شهری و توده ای معاصر به نمایش می گذارند. اما باید گفت که مد را جور دیگری هم می توان فهمید و آن به منزله ی ساختن ، شکل های جدیدی از هویت « جمعی » است. بر این اساس ، افرادی که اکنون کمتر و کمتر تحت فشار تجربه های ساختاری مربوط به طبقه ، جنسیت و قومیت قرار دارند ، پیمان های فرهنگی نوینی معتقد می کنند که بر پایه ی تدوین تأملی ترجیحات سبک زندگی استوار است. در این فرایند ، مد و قیافه ی ظاهری در شکل دادن به پندار های اشتراک داشتن با دیگران نقش شایانی ایفا می کند. بنابراین ، همان طور که لنگمن خاطر نشان می سازد ، پیمان های فرهنگی افراد مدرن اخیر عموماً محصول « الگوهای  مشترک مصرف فرهنگی [ از جمله ] سلیقه ها و مد است [ نه ] شکل های سنتی تر اجتماع ».

مد و سبک

در این جا به بررسی اهمیت و معنای مد و سبک در زندگی روزمره می پردازیم. ابتدا با بررسی معنا و دلالت روزمره ی مد آغاز می کنیم و سپس تحلیل های بنیان گذارانه ی جامعه شناسان قرن نوزدهم ، یعنی زیمل و وبلن ، را درباره ی مد بررسی می کنیم. و پس از آن به ژرف کاوی درباره ی این موضوع می پردازیم که در جامعه ی مدرن اخیر ، مد به چه شیوه هایی ذوق و قریحه های مصرفی پر تنوع و پخته ای را ممکن می سازد. مضامینی که در این جا مورد بحث خواهند بود عبارتند از مدهای مربوط به جوانان ، زنان ، مردان ، سبک قدیم و مدهای قومی.