مصرف فرهنگی چیست

رفتار مصرف کننده مصرف فرهنگی

مصرف فرهنگی چیست

مصرف ، یعنی آنچه مردم در درجه ی نخست آن را می سازند و سپس مصرف می کنند. اگر این کار جنبه ی فرهنگی داشته باشد ، مصرف فرهنگی خوانده می شود. مصرف فرهنگی هم ما را متوجه این نکته می کند که چگونه فرهنگ در جریانهای متفاوتی شکل می گیرد و هم با بحثی به نام صنایع فرهنگی آشنایمان می کند. به همین منظور مصرف فرهنگی هم بحث شخصی است و هم اجتماعی. مصرف گرایی ایده مصرف را بر زندگی فردی ، سبک زندگی و شیوه ی رفتار فرد در زندگی فردی – اجتماعی او را بررسی می کند. بحثی اجتماعی است ؛ زیرا در زمان مصرف فرد احساس می کند که هویتش از جنبه های مختلف اجتماعی مصرف تأثیر پذیرفته است. بحثی شخصی است ؛ زیرا فرد از طریق مصرف قصد دارد برای خود هویت خاص فردی بسازد ؛ اینکه چگونه مصرف می کنیم ، به ما می گوید که ما چه هستیم و دوست داریم چه باشیم. در این صورت ، مصرف امری است فردی که هدف آن در عین حال ساختن هویت اجتماعی در جامعه است.

« مک کلانچی » در کتاب فرهنگ مصرف بر مصرف غذا تأکید می کند و می گوید ، بگویید چرا می خورید و چه می خورید تا بگویم که شما چه هستید و چه ایده هایی دارید. آنچه ما می خوریم ، به ما می گوید که ما چگونه زیست می کنیم. بنابراین مصرف ، شیوه ی زندگی خاصی را برای فرد تعرییف می کند . این شیوه هم به نیازهای فرد پاسخ می دهد و هم به آرزوها و امیال نهفته ی او و گاه نوعی تمرین فرهنگ است که می تواند شکلی از این تمرین را برای خود فرد و افراد مرتبط با این شخص به نمایش بگذارد.

 

 

0/5 (0 Reviews)