پارامتر ها و آماره ها

پارامتر

هر پارامتر ، ویژگی عددی جامعه ای است . پارامتر ها را با حروف یونانی نشان می دهند. مثلاً میانگین اجاره بهاهای آپارتمان های دو اتاق خوابه در یک شهر معین یک پارامتر است آن را با حرف µ نشان می دهیم و مثلاً می نویسیم ۴۰۰۰۰=µ.

آماره

هر آماره ، ویژگی عددی نمونه یا زیر نمونه ای است. آماره ها را با حروف لاتین نشان می دهند. مثلاً میانگین اجاره بهاهای یک نمونه ی تصادفی ۴۰ تائی از آپارتمان های دو اتاق خوابه در یک شهر یک آماره است آن را با حرف  نشان می دهیم و مثلاً می نویسیم ۴۰۰۰۰=X بار همچنین میانگین اجاره بهاهای یک زیر نمونه ی ۲۰ تایی از آپارتمان های دو اتاق خوابه نوساز در آن شهر یک آماره است آن را هم با  نشان می دهیم. مثلاً می نویسیم ۴۵۰۰۰=X بار

تفاوت پارامتر و آماره

پارامتر جامعه مقداری است ثابت و پایدار و تا موقعی که خود جامعه تغییر نکند ، پارامتر جامعه تغییر نمی کند. مثلاً تنها یک عدد بعنوان میانگین اجاره بهاهای آپارتمان های دو اتاق خوابه ۱۰۰ متری استان مازندران وجود دارد ( مثلاً ۴۰۰۰۰ تومان ) . متأسفانه به دلیل حجم بزرگ بسیاری از جامعه های آماری مورد مطالعه پژوهشگران ، پرامتر جامعه را معمولاً به طور مستقیم نمی توان محاسبه کرد. بنابراین ، پژوهشگران آماره به دست آمده از نمونه ای را بعنوان برآوردی از پارامتر جامعه مورد استفاده قرار می دهند. مثلاً به استناد ۴۰۰۰۰=X بار  برآورد می کنند که داشته باشیم ۴۰۰۰۰= µ ( برآورد نقطه ای که به آن کمتر می توان اعتماد کرد ) یا ۴۵۰۰۰>µ<35000 ( برآورد فاصله ای که به آن بیشتر اعتماد کرد. )

آماره مقداری است متغیر و ناپایدار بدین معنی که از یک نمونه به نمونه ی دیگر تغییر می کند. مثلاً اگر ما ۵ نمونه ی تصادفی ۴۰ تائی از اجاره بهاهای آپارتمانهای دو اتاق خوابه ۱۰۰ متری را در یک شهر معین برگیریم احتمالاً نمونه های ما پنج متفاوت خواهند داشت.

0/5 (0 Reviews)