طبقه بندی پژوهش بازاریابی

سازمان ها پژوهش بازاریابی ر ابه دو دلیل بکار می گیرند: (۱) شناسائی و (۲) حل مسائل بازاریابی.

موسسه استاندارد استنفورد یک بررسی سالیانه از مصرف کنندگانی که به منظور طبقه بندی اشخاص در داخل گروههای همگن به منظور تقسیم اهداف استفاده می کردند، را انجام داد. خدمات استاندارد شده مطالعات پژوهشی انجام شده برای تفاوت ارباب رجوع شرکت ها به یک روش استاندارد است. برای مثال رویه هائی برای  اندازه گیری اثربخشی تبلیغات استانداردسازی شده است. نتایج از طریق مطالعات و هنجارهای ایجاد شده ارزیابی می شود.

  • مشتری پسند کردن خدمات یک تنوع گسترده ای از خدمات مشتری پسند پژوهش بازاریابی مناسب با نیازهای خاص ارباب رجوع می باشد.
  • خدمت محدود شده تامین کنندگان به یک یا چند مرحله از پروژه پژوهش بازاریابی اختصاص می یابد. خدمات ارائه شده توسط تامین کنندگان به عنوان حوزه خدمات، کدبندی و وارد کردن داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، خدمات تحلیلی، و محصولات برند شده ارائه می شود.
  • کدبندی و ورود داده های خدمات شامل ویرایش پرسشنامه تکمیل شده، توسعه یک برنامه کدبندی، کپی کردن داده ها بر روی یک دیسکت یا نوار مغناطیستی در داخل کامپیوتر. تحلیل خدمات شامل طراحی و ارائه پرسشنامه ها، تعیین بهترین ابزار جمع آوری داده ها، طراحی برنامه های نمونه گیری، و دیگر جنبه های طراحی پژوهش.
  • تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله شرکت ها پیشنهاد می شود، که به تجزیه و تحلیل داده های کمی در کامپیوتر برای بدست آوردن یک بررسی بزرگ اختصاص داده می شود. در ابتدا تجزیه و تحلیل داده ها تنها به صورت جدولبندی ( شمارش فراوانی) و جداول متقاطع ( شمارش فراوانی که ۲ یا چند متغیر را به صورت همزمان توصیف می کند).
  • پژوهش بازاریابی محصولات یا خدمات برنددار به جمع آوری داده ها و رویه های توسعه یافته برای بیان انواع خاص مسائل پژوهش بازاریابی اختصاص می یابد.

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)