شاخص برازش مقایسه ای

شاخص برازش مقایسه ای ( CFI )

شاخص برازش مقایسه ای ( CFI ) که به عنوان شاخص برازش مقایسه ای بنتلر نیز نامیده می شود ؛ امروزه یکی از پر کاربرد ترین و مناسب ترین شاخص های تفسیری پیرامون تأیید برازش خوب یا ضعیف مدل تجربی است ؛ این شاخص برازش مدل موجود را با مدل مستقل ( Null model ) مقایسه می کند. یکی از مزیت های شاخص CFI عدم حساسیت آن به میزان حجم نمونه بوده و در مواردی که حجم نمونه در دسترس پائین است ، می توان از این شاخص برای تحلیل خوب یا ضعیف بودن مدل برازش داده شده به جای شاخص RMSEA استفاده نمود. دامنه پذیرش این شاخص نیز بین ۹۰ ، ۰ تا ۱ بوده و چنانچه مقدار CFI از ۹۵ ، ۰ بیشتر باشد ، مدل موجود برازش خیلی خوبی را نشان می دهد.

0/5 (0 Reviews)