شاخص برازش فزاینده

شاخص برازش فزاینده ( IFI )

( ۱۹۸۹ ) Bollen شاخص برازش فزاینده ( IFI ) را در راستای بهبود شاخص NFI معرفی نمود ، شاخص NFI در مدل های اشباع شده ( کامل   ) با حجم نمونه کم به ۱ نزدیک نمی شود. در همین راستا شاخص IFT  بولن بر اساس مقایسه بین مدل نظری و مدل مستقل معرفی   گردید. دامنه پذیرش این شاخص برای پذیرش مدل تدوین شده ۹۰ ، ۰ و تأیید خوب بودن مدل برازش شده حداقل ۹۵ ، ۰ در نظر گرفته شد.