ویژگی های پژوهش بازاریابی

ویژگی های پژوهش بازاریابی

اول، پژوهش بازاریابی سیستماتیک است. بدین معنی که برنامه ریزی سیستماتیک مستلزم تمام مراحل فرآیند پژوهش بازاریابی است. پژوهش بازاریابی روش علمی در جمع آوری، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات به کار می گیرد.

دوم، پژوهش بازاریابی هدف است. پژوهش بازاریابی برای گردآوری اطلاعات دقیق تلاش می نماید. در حالیکه پژوهش همیشه متاثر فلسفه پژوهشِ پژوهشگر است، پژوهش بازاریابی بایستی عاری از تعصبات شخصی و سیاسی پژوهشگر یا مدیریت باشد.

مقایسه انواع دیگر پژوهش تجاری

  • پژوهش بازار در یک حوزه وسیع تر است و تمام جنبه های محیط تجاری را بررسی می کند. پژوهش بازار سوالاتی در مورد رقبا، ساختار بازار، قوانین دولتی، روندهای اقتصادی، پیشرفت های تکنولوژی، و دیگر عوامل تشکیل دهنده محیط تجاری را می پرسد. گاهی اوقات این واژه بویژه به تجزیه و تحلیل مالی معمولاً برای اجرای پژوهش و ایجاد نتایجی برای مشاوران سرمایه گذارای و سرمایه گذاران بالقوه انجام می گیرد.
  • پژوهش محصول به دنبال تولید محصولات با تکنولوژی موجود بوده، و آنچه که نوآوری محصولات جدید با تکنولوژی جدید می تواند توسعه یابد.

پژوهش تبلیغات یک نوع خاص از پژوهش بازاریابی است که برای بهبود درجهء تاثیر تبلیغات است.

0/5 (0 Reviews)