روش های پژوهش بازاریابی

 • بر اساس پرس و جو
 • پژوهش بازاریابی کیفی – به طور کلی برای اهداف اکتشافی مورد استفاده قرار می گیرد. مانند گروههای کانون، مصاحبه های عمیق، و تکنیک های تصویری
 • پژوهش بازاریابی کمی – به طور کلی برای کشف نتایج به کار می رود، آزمون برای فرضیات خاص، استفاده از تکنیک های نمونه گیری تصادفی به منظور استنتاج از نمونه جامعه- شامل یک تعداد بزرگتر پاسخ دهندگان- مانند پرسشنامه ها، تکنیک های شامل مدل بندی انتخاب و …
 • بر اساس مشاهدات
 • مطالعات نژاد شناسی – ماهیت کیفی دارد، پژوهشگر پدیده های اجتماعی را در محیط طبیعی شان مشاهده می کند.
 • تکنیک های آزمایشی – ماهیت کمی دارند، پژوهشگر یک محیط شبه مصنوعی برای کنترل عوامل ساختگی ایجاد می کند، سپس حداقل متغیر ها را دستکاری می کند. مانند خرید آزمایشگاهی و تکنیک های مشاهده ای.

 • پژوهش بازارِ بازاریابی صنعتی (Business to Business (B2B))

این نوع از پژوهش ضرورتاً پیچیده تر از پژوهش مصرف کننده است. چهار عامل کلیدی که پژوهش بازارِ بازاریابی صنعتی را خاص و متفاوت از بازارهای مصرف کننده می کند، عبارتند از:

 • واحد تصمیم در بازارهای B2B پیچیده تر از بازارهای مصرف کننده است.
 • محصولات B2B و کاربردشان پیچیده تر از محصولات مصرف کننده است.
 • بازاریاب های B2B با یک تعداد کمتری از مشتریانی که خیلی بزرگتر در مصرف شان از محصولات نسبت به بازارهای مصرف کننده هستند، سروکار دارند.
 • روابط شخصی اهمیت حیاتی در بازارهای B2B دارند.
 • پژوهش بازاریابی در کسب وکارهای تجاری کوچک و سازمان های غیر انتفاعی

پژوهش بازاریابی تنها در شرکت های بزرگ رخ نمی دهد. اطلاعات بازاریابی می تواند بوسیله مشاهده محیط از موقعیت شرکت و رقبا ناشی می شود. در زیر بعضی از گام هائی که توسط این شرکت ها برای تجزیه و تحلیل بازار انجام می شود را نام می بریم:

 • فراهم کردن داده های ثانویه یا اولیه (در صورت لزوم)

 • تجزیه و تحلیل داده های خرد و کلان اقتصادی

 • اجرای مفهوم آمیخته بازاریابی

 • تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اندازه بازار، سهم بازار، رقبای بازار

 • تعیین بخش بندی بازار، بازار هدف، پیش بینی بازار و موضع یابی

 • فرمولبندی استراتژِی بازار و سرمایه گذاری امکان شراکت/ همکاری

 • ترکیب این تجزیه و تحلیل بوسیله برنامه تجاری سازمان / تجزیه و تحلیل مدل تجاری

برنامه پژوهش بازاریابی بین المللی

این برنامه مسیر مشابهی مانند پژوهش داخلی را دنبال می کند، اما در اینجا یک تعداد بیشتر مسائل رخ می دهد. مشتریان در بازارهای بین المللی دارای سلیقه ها، فرهنگ ها، و انتظارات متفاوت از شرکت های مشابه هستند. در این حالت پژوهش بازاریابی بیشتر بر داده های اولیه تکیه می کنند تا داده های ثانویه. جمع آوری داده های اولیه می تواند بوسیله زبان، ادبیات و دسترسی به تکنولوژی به تاخیر بیافتد.

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)