فرآیند پژوهش بازاریابی

فرآیند پژوهش بازاریابی

فرآیند پژوهش بازاریابی

یک فرآیند شش مرحله ای است که برای یک مطالعه پژوهش بازاریابی انجام می شود.

مرحلهء ۱: تعریف مسئله

در این مرحله پژوهشگر بایستی هدف از انجام مطالعه، اطلاعات پیشین مرتبط، اطلاعات مورد نیاز، و چگونگی استفاده از آن در تصمیم گیری را مشخص نماید. این مرحله شامل بحث با تصمیم گیرندگان، مصاحبه با متخصصین صنعت، تجزیه و تحلیل داده های ثانویه، و بعضی پژوهش های کیفی، مانند گروههای کانون است.

مرحلهء ۲: توسعه یک نگرش نسبت به مسئله

این مرحله شامل فرمولبندی هدف یا چارچوب نظری، مدلهای تحلیلی، سوالات پژوهش، فرضیات، و شناسائی ویژگی ها یا عوامل موثر بر طراحی پژوهش است.

مرحلهء ۳: تدوین طراحی پژوهش

طراحی چارچوب پژوهش یا طرح اولیه برای انجام پروژه پژوهش بازاریابی است. این مرحله شامل رویه های مورد نیاز برای کسب اطلاعات لازم است، و هدف آن طراحی و مطالعه آزمون فرضیات مورد علاقه، تعیین پاسخ های ممکن به سوالات پژوهش، و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است. انجام پژوهش اکتشافی، تعریف دقیق متغیرها، و طراحی مقیاس های اندازه گیری نیز بخشی از طراحی پژوهش است. همچنین نحوهء گردآوری داده ها از پاسخ دهندگان نیز باید بیان گردد. طراحی پرسشنامه و برنامه نمونه گیری برای انتخاب پاسخ دهندگان برای مطالعه نیز باید در این قسمت صورت پذیرد.

مرحلهء ۴: حوزه کاری یا جمع آوری داده ها

این مرحله شامل یک نیروی میدانی یا کارمند برای انجام عملیات در این حوزه است. مثلاً مصاحبه شخصی ( در خانه، اماکن تفریحی، یا مصاحبه های شخصی به کمک رایانه)، از یک دفتر بوسیله تلفن از طریق پست الکترونیکی.

مرحلهء ۵: آماده سازی داده ها و تجزیه و تحلیل

 این مرحله شامل ویرایش، کدبندی، نسخه برداری، و ممیزی داده هاست. پرسشنامه یا فرم ها مورد بررسی قرار گرفته، ویرایش می شوند، و در صورت نیاز تصحیح می گردند. به هر پاسخ برای هر سوال یک عدد یا کد اختصاص داده می شود. داده ها به یک نوار مغناطیستی یا دیسکت انتقال داده می شود. و در آخر داده ها تجزیه و تحلیل می گردند.

مرحلهء ۶: آماده سازی و ارائه گزارش

تمام پروژه بایستی در یک گزارش کتبی با بیان سوالات شناسائی شده خاص پژوهش، توصیف نگرش، طراحی پژوهش، جمع آوری داده ها،رویه های تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج به صورت مستند در آورده شوند.

تجزیه و تحلیل داده های ثانویه

یک گام ضروری برای فرآیند شناسائی مساله است. داده های ثانویه یک منبع سریع و اقتصادی از پیشینه اطلاعات است.

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent