شاخص برازش هنجار شده و هنجار نشده

شاخص برازش هنجار شده ( NFI ) و شاخص برازش هنجار نشده ( NNFI )

اولین شاخص برازش نسبی که در خروجی نرم افزار لیزرل نمایش داده می شود. شاخص TLI می باشد که به شاخص برازش هنجار شده شناخته شده تر می باشد. این آمار مدل را از جهت مقایسه بین مقادیر کای اسکوئر مدل مستقل ( مدلی که در آن هیچگونه رابطه ای بین متغیر های مدل وجود ندارد و کواریانس بین آنها برابر با صفر است.) و کای اسکوئر مدل اشباع شده ارزیابی می کند. دامنه پذیرش این شاخص در بین مقادیر ۰ تا ۱ توسط بنتلر و بونت مقادیر بالای ۹ ، ۰ در نظر گرفته شده است که نشان دهنده پذیرش مدل می باشد و در صورتی که این مقدار بالاتر از ۹۵ ، ۰ باشد ؛ می گویند مدل برازش خوبی دارد.

مشکل این شاخص حساسیت آن به حجم نمونه می باشد که برای تعداد نمونه کمتر از ۲۰۰ مقادیر کمی را نشان دهد. این مشکل به وسیله شاخص NNFI یا شاخص برازش هنجار نشده وقتی تعداد نمونه کمی در دسترس باشد ، برطرف گردید. یکی از ایراداتی که حتی به این شاخص گرفته شده است. گرفتن مقادیر بالای ۱ توسط این شاخص است که تفسیر و تحلیل را با مشکل روبرو کرده است. ولی با این حال دامنه پذیرش برازش خوب مدل توسط شاخص NNFI بالاتر از ۹۵ ، ۰ تعیین شده است.

0/5 (0 Reviews)