ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( RMSEA )

دومین شاخص برازش در برنامه لیزرل ، شاخص RMSEA می باشد که برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ توسط استیجر و لیند بوجود آمد که مقدار آن شدیداً به تعداد پارامتر های برآورد شده در مدل بستگی دارد. این شاخص یکی از اصلی ترین شاخص های برازش مدل در تحلیل گزارش های خروجی نرم افزار لیزرل بوده که میزان بد بودن مدل برازش شده را در مقایسه با مدل اشباع شده ( مدلی که در آن تمامی روابط بین متغیر ها در مدل ترسیم شده است و مقدار کای اسکوئر در آن به حداقل ممکن می رسد ) برآورد می نماید ؛ که همانند شاخص SRMR مقدار کم این شاخص نشان دهنده برازش خوب مدل است. در سال های اخیر دامنه پذیرش این شاخص تغییرات سختگیرانه ای نموده است. در ابتدا مقادیر بین ۰۵ ، ۰ تا ۱ ،۰ به عنوان دامنه برازش خوب مدل و مقادیر بالای ۱ ، ۰ به عنوان دامنه برازش ضعیف مدل تعیین شده بود ؛ چندی بعد از آن مقادیر RMSEA بین ۰۸ ، ۰ تا ۱ ، ۰ نشان دهنده برازش متوسط و کمتر از ۰۸ ، ۰ نشان دهنده برازش خوب مدل تعیین گردید. به هر حال در سال های اخیر ، مقادیر زیر ۰۶ ، ۰ یا حتی مقادیر زیر ۰۷ ، ۰ و در سخت گیرانه ترین حالت دامنه بین ۰ تا ۰۵ ، ۰ به عنوان دامنه پذیرش برازش خوب مدل در نظر گرفته شده است و مقادیر بالای ۱ ، ۰ نشان دهنده برازش ضعیف مدل می باشد. مقدار RMSEA از فرمول زیر بدست می آید.

در مواردی که تعداد نمونه مدل برآورد شده کمتر از ۱۵۰ باشد ، شاخص RMSEA شاخص مناسبی برای ارزیابی بد بودن مدل نیست ؛ زیرا مقادیری که در اینگونه مواقع نشان می دهد ، بسیار بالا می باشد. برای همین مشکل ، باید به مقدار GFI مراجعه شود ، چنانچه این مقدار بیش از ۹۵ ، ۰ باشد ، می توان به برازش خوب مدل توجه نموده و از کنار شاخص RMSEA گذشت.

0/5 (0 Reviews)