روش علمی و مراحل آن : الگوی متداول

روش علمی و مراحل آن : الگوی متداول

انسان برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات راه حل های مختلفی را تجربه می کند و مناسب ترین راه و روش را انتخاب می کند. مراحل روش علمی را می توان به دو قسمت مراحل عمده و مراحل تفصیلی اجرای آن تقسیم بندی نمود.

مراحل عمده روش علمی به شرح زیر است :

  1. پی بردن به مسأله
  2. جستجوی پیشینه
  3. تدوین فرضیه
  4. مشاهده و آزمون فرضیه
  5. پذیرش رد یا تعدیل کردن فرضیه

در مرحله اول پژوهشگر با دیدن یک وضعیت مبهم ، نا آشنا و نا معین روبرو می شود. در مرحله بعد به جستجوی موضوع می پردازد تا بتواند عواملی که به طور بالقوه به بروز مسأله انجامیده است را حدس زده یا گمان های بخردانه ای درباره آن به دست آورد. در مرحله سوم پژوهشگر به تدوین سؤال های پژوهش یا فرضیه می پردازد. در مرحله چهارم به انجام دادن مشاهده می پردازد و در مرحله آخر با توجه به اطلاعات حاصل از مشاهده به سؤال ویژه خود پاسخ می دهد و فرضیه را رد کرده یا به طور موقت آن را می پذیرد.

0/5 (0 Reviews)