برنامه بازاریابی و ویژگی های آن

برنامه بازاریابی و ویژگی های آن

برنامه بازاریابی چیست ؟

برنامه بازاریابی را همانند یک سند اقدام  در نظر بگیرید – این برنامه کتابچه ای است برای پیاده سازی، ارزیابی و کنترل بازاریابی. با در نظر داشتن این مطلب، لازم به ذکر است که یک طرح بازاریابی همان طرح کسب و کار نیست. طرح های کسب و کار، گرچه معمولاً شامل برنامه بازاریابی نیز می شوند، در بر گیرنده سایر موضوعات نظیر سازمان دهی و مالکیت کسب و کار، عملیات، منابع انسانی و مدیریت مخاطره هستند. با اینکه طرح های کسب و کار و طرح های بازاریابی مترادف نیستند، بسیاری از کسب و کارهای کوچک طرح های شرکت، واحد کسب و کار و بازاریابی خود را در سند واحدی تلفیق می کنند.

مقالات پیشنهادی

قالب بیزینس پلن آماده

 یک طرح خوب بازاریابی مستلزم اطلاعات فراوانی از منابع کاملاً گوناگون است. یک ملاحظه مهم در کنار هم قرار دادن اطلاعات حفظ دیدگاهی از تصویر بزرگ و همزمان داشتن چشمی به جزئیات است. این کار مستلزم نگاه کل نگرانه به طرح بازاریابی به جای تلقی آن به عنوان مجموعه ای از اجزای مرتبط است. متأسفانه، اتخاذ نگرشی کل نگر در عمل نسبتاً دشوار است. 

نشانه آشکار یک برنامه بازاریابی به خوبی تدوین شده توانایی آن در دستیابی به اهداف کلان و کمی تصریح شده آن است.

ویژگی های طرح بازاریابی

یک طرح کلی خوب برای مارکتینگ پلن دارای ویژگی های زیر است :

  • فراگیر است . داشتن یک طرح کلی فراگیر برای حصول از اینکه اطلاعات مهم حذف نشده اند، ضروری است. البته، هر جزئی از توجه لازم برخوردار می شود.
  • انعطاف پذیر است. گرچه داشتن یک طرح کلی فراگیر ضروری است، اما انعطاف پذیری نباید قربانی شود. هر طرح کلی که بر می گزینید باید به قدر کافی برای اصلاح منعطف باشد تا منطبق بر نیازهای منحصر به فرد وضعیت شما گردد. از آنجا که همه وضعیت ها و سازمان ها متفاوت هستند، کاربرد یک طرح کلی برای فرآیند برنامه ریزی تعیین کننده سخت خواهد بود.
  • سازگار است. سازگاری بین طرح کلی مارکتینگ پلن و طرح کلی دیگر برنامه های حوزه های وظیفه ای یک ملاحظه مهم است. سازگاری همچنین ممکن است در بر گیرنده ارتباط طرح کلی بازاریابی با فرآیند برنامه ریزی مورد استفاده در سطوح شرکت یا کسب و کار باشد. حفظ سازگاری تضمین می کند که مدیران اجرایی و کارکنان بیرون از بازاریابی، برنامه بازاریابی و فرآیند بازاریابی را می فهمند.
  • منطقی است. از آنجا که برنامه بازاریابی در نهایت به مدیران عالی عرضه خواهد شد، طرح کلی باید جریانی منطقی داشته باشد. یک طرح کلی غیر منطقی می تواند مدیران عالی را وادار به رد برنامه بازاریابی یا اختصاص کمتر منابع مالی به آن نماید.