مدیریت آمیخته محصول

بازاریابی و فروش مدیریت آمیخته محصول

اگر شرکت فقط چند محصول، یا اینکه صدها محصول تولید کند، مدیریان بازاریابی آمیخته محصول را به طور مشابه اداره می نمایند. آنها نه تنها نحوه ی موضع سازی محصولات خود را در بازار بررسی می کنند، بلکه ارتباط محصولات مختلف در خط تولید و ارتباط یک محصول با محصولات دیگر را در آمیخته محصول نیز مورد توجه قرار می دهند. با این حال هر چه اندازه شرکت بزرگ تر باشد، مدیریت محصول به همان نسبت پیچیده تر می شود؛ به همین دلیل شرکت هایی که محصولات مختلف تولید می کنند باید از مفهوم مجموعه محصول (portfolio) استفاده کنند. بدین ترتیب که باید محصولشان را با توجه به اینکه چگونه هر کدام از محصولات در خطوط تولید و آمیخته محصول قرار می گیرد تعریف و کنترل نمایند.

منبع : مدیریت بازاریابی

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

پاورپوینت بازاریابی

پاورپوینت مبانی بازاریابی