نارضایتی مصرف کنندگان بریتانیا از وضعیت اقتصادی، و عدم برنامه ریزی خرید در کریسمس

اخبار بازاریابی اخبار کسب و کار نارضایتی مصرف کنندگان

ضریب اعتماد مصرف کننده یکبار دیگر در ماه اکتبر به دلیل نگرانی های اُفت ارزش پوند و عدم قطعیت در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاهش یافت. بر اساس آخرین نظرسنجی صورت پذیرفته توسط GFK، ضریب اعتماد مصرف کننده یک پله نسبت به قبل کاهش یافته است.

ضریب اعتماد مصرف کنندگان بریتانیا در وضعیت اقتصادی کنونی در ۱۲ ماه آینده به شدت کاهش یافته و با هشت پله سقوط به -۱۷ سقوط خواهد کرد، این در حالی است که احساس در مورد وضعیت اقتصادی در ۱۲ ماه گذشته سه امتیاز کاهش یافته و به -۱۹ رسیده است. طبق اظهارنظر کارشناسان این سقوط شدید به دلیل تصویر نامشخص اقتصادی در سال آینده و احساس وحشت مردم از این حالت است.

اخبار بازاریابی اخبار کسب و کار جدول نارضایتی مصرف کننده
Source : GfK Consumer Confidence Barometer on behalf of the European (October 2016)

با این حال، این نگرانی ها هنوز بر هزینه های صرف شده توسط مصرف کننده اثری نگذاشته است. شاخص اصلی خرید تا ۵ امتیاز در ۱۴ اکتبر افزایش داشته است. طبق نظر کارشناسان، قطعاً به نظر می رسد این افزایش به دلیل ترس مصرف کننده از افزایش تورم است، و اینکه شاید نرخ بهره نیاز به افزایش پله ای و متداوم داشته باشد.

منبع : Marketing Week

ترجمه : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)