تعریف تیم

تعریف-تیم

تعریف تیم

تیم به تعداد کمى از افراد داراى مهارتهاى مکمل گفته مى شود که مقصد واحدى دارند ، به اهداف عملکردى مشترک متعهدند ، رهیافت واحدى نسبت به مسائل دارند و نسبت به رهیافت خود همگى پاسخگو هستند. در تعریف دیگرى تیم به مجموعه اى از افراد رسماً تعیین شده گفته مى شود که براى انجام موفقیت آمیز کار در راستاى تحقق رسالت سازمان به یکدیگر وابسته اند. تعریف دوم به تعریف گروه شبیه تر است. با در نظر گرفتن چرخه ى حیات شکل گیرى گروههاى کارى مى توان گفت : تیم گروه کارى اى است که به مرحله ى اجرایى خود رسیده است. بسیارى از گروههاى کارى به دلیل تعارض بر سر قدرت و اختیار و روابط متقابل شخصى ناپایدار ، هرگز کیفیت لازم را براى اطلاق تیم واقعى پیدا نمى کنند. برخى تیم را این گونه از گروه متمایز ساخته اند : ” جوهره ى تیم تعهد مشترک است ، بدون تعهد ، گروه به عنوان مجموعه اى از افراد عمل مى کند در حالى که با تعهد به صورت یک واحد قدرتمند عملکرد جمعى در مى آید . “

منظور از ” تعداد کمى از افراد ” در تعریف تیم تعداد ٢ تا ٢۵ نفر است ، هر چند که تیمهاى اثربخش نوعاً کمتر از ده نفر بوده ، متداول ترین اندازه براى تیم کارى ٨ نفر است. در تعریف دیگر ، تیم عبارت است از گروه کارى نسبتاً پایدارى که اعضاى آن هدفهاى مشترک داشته ، به هم وابسته اند و به عنوان یک واحد کارى در برابر کل سازمان پاسخگوست.

در همه ى این تعاریف چند مفهوم مشترک به چشم مى خورد : مقصد و هدفهاى مشترک ، پاسخگویى فردى و جمعى ، به هم وابستگى و تعهد که هم نیروزایى نیز باید به آن افزوده شود.

0/5 (0 Reviews)