تفاوت تیم و گروه

تفاوت-تيم-و-گروه

تفاوت تیم و گروه

تمایزات مهم چندى میان تیمها و گروههاى کارى وجود دارد.

نخست آنکه عملکرد گروه کارى نوعاً به کار تک تک اعضاى آن وابسته است. در حالى که عملکرد تیم هم به سهم تک تک اعضا وابسته است و هم به محصول کار جمعى آنان. بدین معنى که عملکرد تیم به نتیجه کار هماهنگ همه اعضاى آن نیز وابسته است.

دوم ، تفاوت پاسخگویى در برابر شغل است. اعضاى گروه کارى نوعاً منابع خود را روى هم مى ریزند ولى هنگام پاداش دادن عملکرد فردى آنان در نظر گرفته مى شود ، و به طور معمول اعضاى گروه کارى نوعاً مسئولیتى جز در قبال کار فردى خود بر عهده نمى گیرند در حالى که تیمها بر پاسخگویى فردى و جمعى تمرکز دارند. به عبارت دیگر آنان با هم کار مى کنند تا نتیجه اى ( براى مثال ارائه محصول ، خدمت یا تصمیم ) به دست آورند که بیانگر تلاش مشترک آنان باشد و هر یک از اعضا در برابر نتیجه مسئولیت خواهند داشت. تفاوت عمده میان آنها این است که در گروه ، مدیر اعضا را مسئول کارشان مى داند ولى در تیم ، اعضا خودشان را مسئول پاسخگویى مى دانند.

سوم آنکه اعضاى گروه مى توانند هدف مشترکى داشته باشند ولى اعضاى تیم علاوه بر آن تعهد مشترک نسبت به مقصد دارند. مقصد تیم نوعاً پیروزى به گونه اى است که تیم در زمینه اى اول یا بهتر از سایر تیمها باشد. براى مثال مقصد تیم کارى در یک واحد تولیدى متعلق به شرکتى که مشکل مالى دارد ممکن است تعهد زیاد به اول شدن شرکت در صنعت باشد. در این صورت همه اعضاى تیم بر چنین مقصد بزرگى همراه با اهداف عملکردى خاص متمرکز شده ، به شدت بر فعالیتهاى خود مى افزایند. در واقع گفته مى شود که تیم مقصد را از آن خود مى داند و معمولاً تیمها وقت زیادى را صرف تدوین مقصد مى کنند. به هر حال تیمها نیز مانند گروهها ، اهداف را براى هدایت پیشرفت اعضاى خود به کار مى برند ولى مقصد گسترده ترى نیز دارند که منشأ معنى بخشى و تولید انرژى عاطفى در فعالیتهایى است که انجام مى دهند.

چهارم آنکه در سازمان ، ماهیت ارتباط تیم و گروه با مدیریت متفاوت است. از گروهزنوعاً خواسته مى شود که به تقاضاهاى منظمى که مدیریت از آن دارد پاسخ دهد. ولى در تیم هنگامى که مدیریت رسالت آن را تدوین کرد و از تیم خواست که در جهت تحقق آن تلاش کند به تیم اختیار مى دهد تا وظیفه خود را بدون مداخله بیشتر به انجام رساند ؛ به عبارت دیگر تیمها تا حد زیادى به صورت خود گردان اداره مى شوند. بدین معنى که آنها در تدوین جدول زمان بندى دستیابى به اهداف و انتخاب رهیافت خود جهت تحقق رسالت آزادى عمل دارند.

0/5 (0 Reviews)