تبدیل گروه کارى به تیم کارى

تبديل-گروه-كارى-به-تيم-كارى

تبدیل گروه کارى به تیم کارى

مدیران چگونه گروه کارى را به تیم کارى تبدیل مى کنند ؟ آنان مى توانند توجه اعضاى تیم را بر هدفهاى مشترک متمرکز ساخته ، به آنان کمک کنند تا درباره ى چگونگى کسب آن به توافق برسند ؛ بنابراین حصول اطمینان از موارد زیر حائز اهمیت است :

  • همه ى اعضاى تیم هدفها را شناخته و پذیرفته باشند ؛
  • اعضاى تیم مهارتهاى لازم را کسب کرده باشند ؛
  • اعضا اولویتهاى تیم را شناسایى کرده و پذیرفته باشند ؛
  • اعضاى تیم مالکیت کار خود را داشته باشند ؛
  • تیم چشم انداز مشترکى براى انجام کارش داشته باشد ؛
  • اعضاى تیم بصیرت براى انجام کارهایشان داشته باشند.

مدیران از تیم به عنوان راهى براى پاسخ سریع به محیط متحول خود استفاده کرده ، کارکنان را تشویق مى کنند ابتکار عمل به خرج دهند و با توجه به خبرگى خود ، پیشنهادهایى براى بهبود محصولات و فراگردهاى انجام کار ارائه نمایند. تیمها اختیار تصمیم گیرى را نیز به سطح عملیاتى آورده ، آن را به کارکنانى که دانش لازم را دارند تفویض مى کنند. مدیریت اثربخش تیمها مستلزم توانمند سازى کارکنان ، تغییر شکل رهبرى ، ارزیابى و ارائه پاداش به کارکنان براساس اهداف تیمى است.

0/5 (0 Reviews)