مراحل شکل گیری تیم

مراحل شکل گیری تیم

مراحل شکل گیری تیم

آغاز شکل گیرى تیم .

پس از برنامه ریزى آغازین توسط مدیر اجرایى ، تیم تشکیل جلسه مى دهد. اعضاى تیم آموزش فشرده اى مى بینند. مدیر تیم ، مسئولیت تعیین اکثر فعالیتهاى تیم را براى خود حفظ مى کند ، هر چند که مى کوشد تا اعضاى تیم کنترل بیشترى بر کارشان داشته باشند.

حالت ابهام .

انطباق اعضاى تیم با نقشهاى جدید مى تواند دشوار باشد و اعضا در برابر حرکت به سوى خود گردانى مقاومت نشان دهند. مدیران نیز ممکن است مانع تغییر شوند زیرا به درستى مى فهمند که نقش آنان کمرنگ شده است.

تیم رهبر محور .

به هر حال پایدارى اعضاى تیم ضمن مرحله ى انتقال ، نوعاً به سودمند شدن تیم ، آن هم اغلب با تکیه بر رهبرى درونى ختم مى گردد. این گونه تیمهاى رهبر محور معمولاً تعارض کمترى با مدیران خود دارند و هنجارهاى کارکردى براى اداره ى جلسات و انجام مأموریتها تدوین مى کنند.

تیم کاملاً منسجم .

تیمهایى که به طور اثربخش در مرحله ى چهارم عمل مى کنند ممکن است در جذب اعضاى جدید و برخورد بهره ور با سایر تیمها مشکل داشته باشند. آنان عموماً یک رهبرى درونى قوى ، خواه توسط یک فرد یا به صورت چرخشى میان اعضاى تیم ایجاد مى کنند.

تیم خود گردان .

تکامل نهایى تیم خودگردان ، گسترش وفادارى سازمانى وراى وفادارى محدود به تیم و توسعه ى توأمان تعهد به هدفهاى تیمى و سازمانى را در بر دارد. اعضاى تیم به کسب مهارتهاى جدید ادامه داده ، کارهاى جدید فنى را به انجام مى رسانند ؛ با سایر گروهها و تیمهاى درون سازمان به طور اثربخش کار مى کنند ؛ سیستمهاى پشتیبانى خود را بهبود مى بخشند و چگونگى انجام کارهاى خود مانند انتخاب و سفارش کارهایى را که باید انجام دهند بهینه مى سازند ؛ مسئولیتهاى ادارى و رهبرى را به عهده مى گیرند ؛ کنترل زیادى بر عملکرد فردى اعضا اعمل مى کنند که حتى ممکن است از میزان کنترل مدیران سنتى نیز فراتر رود و بالقوه نتایج زیانبارى به همراه داشته باشد.