تیم داراى عملکرد عالى

تيم-داراى-عملكرد-عالى

تیم داراى عملکرد عالى

به نظر مى رسد مدیران انتظار بیشترى از تیم کارى نسبت به گروه کارى معمولى دارند. در پرسشى که در سطح ملى درباره ى تیمهاى اثربخش صورت پذیرفته است آنان هشت ویژگى زیر را براى عملکرد عالى قائل شده اند :

  1. رهبرى جمعى ( مشارکتى ) : ایجاد به هم وابستگى میان اعضا ، از طریق توانمند سازى ، آزادى عمل و ایجاد روحیه خدمت به دیگران.
  2. مسئولیت مشترک : ایجاد محیطى که تمامى اعضاى تیم مانند مدیر نسبت به عملکرد واحد کارى احساس مسئولیت کنند.
  3. همسویى مقصد : داشتن حس مقصد مشترک درباره ى علت وجودى تیم و کارکرد آن.
  4. ارتباطات زیادى : ایجاد جو اعتماد و ارتباطات باز و صادقانه.
  5. آینده گرایى : تغییر را فرصتى براى رشد دانستن.
  6. کار محورى : حفظ تمرکز جلسات بر نتایج.
  7. استعداد هاى خلاق : به کارگیرى استعدادها و خلاقیتهاى فردى.
  8. واکنش سریع : شناسایى فرصتها و بهره بردارى از آنها.

جاى شگفتى نیست که مدیران انتظار بیشترى از تیمها داشته باشند زیرا ویژگیهاى هشتگانه آن ، بسیارى از پیشروترین فکرهاى امروزى درباره ى مدیریت از جمله مشارکت ، توانمندسازى ، رعایت اخلاق در ارائه خدمت ، مسئولیت فردى و بهبود تواناییهاى خود ، خود مدیریتى ، اعتماد ، گوش شنوا و تجسم وضع مطلوب آتى را به طور اثربخش با هم تلفیق مى کند. بنابراین مدیران باور دارند تیم ، چیزى بیش از مجموعه اى از افراد داراى هویت و مقصد مشترک است ، و شکیبایى و پشتکار عامل اساسى در کار تیمى است. یکى از کارشناسان باور دارد که تشکیل تیم داراى عملکرد عالى سه تا پنج سال طول مى کشد. اکنون با در نظر گرفتن این مدل الهام بخش از تیم داراى عملکرد عالى مى توان به مفهوم پردازى درباره ى تیمهاى کارى پرداخت.

0/5 (0 Reviews)