بازاریابى در زمان رکود

بازاريابى در زمان ركود

بازاریابى در زمان رکود

چه سیاست ها و راهبردهایى را مى توان براى دوره هاى رکود اقتصادى به شرکت ها توصیه کرد؟

وقتى رکودى رخ مى دهد شرکت به سرعت مخارج خود به ویژه مخارج بازاریابى و همین طور قیمت ها را کاهش مى دهد. شرکت مورد نظر اگر هوشیار باشد به جاى این رویکرد ، از کار گروهى متشکل از چند واحد استفاده مى کند تا دریابد چه هزینه هایى را باید کاهش دهد. این کار گروه از نظر هزینه هاى بازاریابى باید ترکیب فعالیت هاى پیشبردى ، ترکیب مجازى توزیع ، ترکیب بخش هاى بازار ، ترکیب مشتریان و ترکیب جغرافیایى را بررسى کند تا اقدامات و مخارجى که کاهش آنها عواقبى ندارد مشخص شود. هر شرکت تبلیغات ، فعالیت هاى پیشبرد فروش ، مجارى توزیع ، بخش هاى بازار ، مشتریان و مناطق جغرافیایى یى دارد که زیان ده و یا ضعیف هستند. در هنگام رکود باید ” خانه تکانى ” انجام شود.

از این رو شرکت ها مى توانند اقدامات زیر را انجام دهند :

اقدامات بازاریابی در دوران رکود

با انتخاب پروازها و هتل هاى متوسط براى فروشندگان خود و یا با انجام دادن بخش بیشترى از کسب و کار از طریق تلفن و ایمیل صرفه جویى کنند.

تلاش کنند درباره ى قرارداد هاى خرید مجدداً مذاکره کنند.

پروژه هاى تحقیق و توسعه ى بلند مدت و پروژه هاى مستلزم سرمایه را به آینده موکول کنند.

سعى کنند دریافتى ها را سریع تر جمع آورى کنند و پرداخت ها را آهسته تر انجام دهند.


در هنگام رکود مشتریان به دنبال چه چیزی هستند ؟

در هنگام رکود ، مشتریان به دنبال قیمت هاى پایین تر یا ارزش بیشترى در ازاى پول خود هستند. شرکت باید به جاى کاهش واقعى قیمت ها ، خط تولیدى براى محصولات کم هزینه تر راه اندازى و همچنین از پیشبرد فروش ، استفاده ى بیشترى بکند ( مثلاً پیشبرد فروش با تخفیف ، بازپرداخت یا کوپن ) .

شرکت هاى بین بنگاهى باید همکارى نزدیکى با مشتریان خود داشته باشند تا راه هایى براى کاهش هزینه هاى مشترى بیابند ، که این لزوماً از طریق کاهش قیمت صورت نمى گیرد ؛ بلکه از طریق روش هاى بهترى براى استفاده از محصولات شرکت یا اجراى بهتر کسب و کار مشترى امکان پذیر است.

هر شرکتى در شتاب براى انجام دادن این کار باید ٣ نکته را به خاطر داشته باشد.

وقتى کاهش مخارج به ارزش نام تجارى که ایجاد آن مدت ها به طول انجامیده ، آسیب مى رساند از این کار خوددارى کند.

به جاى شتاب در کاهش قیمت ها ، بر روش هایى براى افزایش ارزش ارایه شده به مشترى متمرکز شود.

و در نهایت ممکن است برخى شرکت ها از رکود به منظور انجام دادن بازاریابى تهاجمى براى جذب مشتریان و دور کردن آنها از رقبا استفاده کنند.