ارتباط برند

ارتباط-برند

ارتباط برند

نویسنده : دیوید آکر

مترجمان : دکتر محمد علی شاه حسینی ، کمال رحمانی

ناشر : انتشارات نگاه دانش

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید