علامت هاى برند

علامت های برند

علامت هاى برند

علامت هاى برند را مى توان با وجود شکل ها و شخصیت هاى بسیار متفاوتشان در تعدادى طبقات عمومى دسته بندى نمود. دنیاى علامت هاى برند – از علامت هاى با معناى دقیق گرفته تا نمادین یا علامت هاى واژه گرا تا تصویرگرا – روز به روز در حال گسترش هستند.

مرزهاى میان این طبقات انعطاف پذیرند و ممکن است بسیارى از علامت هاى برند حاصل ترکیبى از عناصر بیش از یک طبقه باشند. آیا براى دسته بندى علامت هاى برند دلیل عملى خوبى داریم ؟ اگرچه در خصوص تعیین بهترین شیوه ى عوامل تعیین کننده ى هویت بصرى یک شرکت ، قوانین مشخصى وجود ندارد ، اما طراح در این فرآیند به بررسى دامنه اى از راهکارها – هم از نظر معیار احساسى و هم از نظر معیار کارکردى – مى پردازد. طراح روشى براى طراحى تعیین مى کند که هم با نیازهاى مشترى بهتر هماهنگ است و هم دلیلى عقلایى براى انتخاب آن وجود دارد،

علامت های برند

انواع علامت های برند

علامت هاى واژه اى

سر واژه اى ساده ، نام شرکت یا نام محصولى است که براى انتقال ویژگى یا جایگاه یابى یک برند طراحى شده است.  مانند :

علامت های برند

علامت های برند

IKEA, Ebay, Google, Tate, Nokia, Moma


فرم حروف

طرحى منحصر به فرد که از یک یا چند واژه استفاده مى کند و به عنوان عامل یادآورى کننده ى نام شرکت عمل مى نماید.  مانند :

علامت های برند

علامت های برند

     IBM, OLIN, Unilever, Tory Burch HP, GE, UPS,Univision  B Corporation


نشانه ها

علامت هایى که در آن ها نام شرکت به گونه ى تفکیک ناپذیرى با یک عنصر تصویرى ارتباط دارد.  مانند :

علامت های برند

علامت های برند

TiVo, OXO, LEED, Elmer’s Glue –ALL


علامت هاى تصویرى

تصویر معنادارى است که به شکل ساده و خاصى درآمده و بى درنگ قابل تشخیص است.  مانند :

علامت های برند

علامت های برند

Greyhouse, Lacoste, Polo, CBS, NBC, Apple Twitter 


علامت هاى انتزاعى / نمادین

نمادى که انتقال دهنده ى ایده اى بزرگ مى باشد و اغلب ابهامى استراتژیک در آن وجود دارد.  مانند :

علامت های برند

علامت های برند

Herman, Nike, Merck, HSBC, Sprint, Target Miller