مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

برای مقابله با چالش های بازار و مدیریت آن ، تحقیقات بازاریابی یا پژوهش بازاریابی مهم ترین ابزار در علم بازاریابی است . در واقع تحقیقات بازاریابی یکی از ابعاد مهم در بازاریابی به حساب می آید. مفاهیم تحقیقات بازاریابی عنصر موثری در کمک به دستیابی به استراتژی های بازاریابی و رشد و توسعه کسب و کار محسوب می گردد . در واقع آشنایی با مفاهیم تحقیقات بازاریابی از جمله مهارتهایی است که هر مدیر بازاریابی و حتی مدیران کسب و کار بایستی به آن مسلط باشند.

نقش تحقیقات بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

برای به هنگام نگه داشتن و به روز بودن اطلاعات از روندهای موجود در بازار و رفتار مصرف کننده ، تحقیقات بازاریابی نقشی پُر رنگ در بازاریابی ایفا می نماید. تحقیقات بازاریابیِ خوب ، مدیران کسب و کارها را از موارد ذیل آگاه می سازد :

تغییر خواسته های مشتریان

شناسایی بهتر و دقیق تر رقبا

شناخت صحیح بازار هدف

بکارگیری تاکتیک های مناسب در استراتژیهای بازاریابی

پاورپوینت بازاریابی

پاورپوینت مبانی بازاریابی

سیستم اطلاعات بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

هر کسب و کاری باید ترتیبی اتخاذ کند که مدیران بازاریابی اش ، از اطلاعات بازاریابی برخوردار شوند . شرکت ها نیازهای اطلاعاتی مدیران خود را بررسی کرده و برای پاسخ گویی به این نیازها سیستم های اطلاعات بازاریابی را ایجاد می کنند . یک سیستم اطلاعات بازاریابی شامل افراد ، تجهیزات و روش های جمع آوری ، دسته بندی ، تجزیه و تحلیل ، ارزیابی و توزیع اطلاعات ضروری ، به موقع و صحیح به کسانی است که در حیطه ی بازاریابی تصمیم گیرنده اند .

سیستم تحقیقات بازاریابی

گاه به مدیران بازاریابی مأموریت می دهند تا تحقیقات بازاریابی انجام دهند . تحقیقات بازاریابی مطالعه ی رسمی روی مسائل و فرصت های خاص موجود در بازار است . تحقیقات می تواند

  • در برگیرنده ی بررسی بازار ،
  • آزمون درباره ی رجحان نسبت به یک کالای مشخص ،
  • پیش بینی فروش برای یک منطقه ،
  • یا پژوهش درباره ی اثر بخشی یک آگهی تبلیغاتی باشد .

در مفاهیم تحقیقات بازاریابی ، تحقیقات بازاریابی طراحی و جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و ارائه سیستماتیک داده ها و یافته های مربوط به یک وضعیت خاص بازاریابی است که شرکت با آن مواجه شده است .

پاورپوینت بازاریابی

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

ماهیت طرح تحقیق بازاریابی

در مفاهیم تحقیقات بازاریابی ، فرآیند تحقیقات شامل شناسائی مسئله و یا فرصت مدیریتی ، برگرداندن این مسئله / فرصت به یک مسئله تحقیقاتی ، جمع آوری ، تحلیل و گزارش اطلاعاتی که در مسئله تحقیق مشخص شده است ، می باشد .

طرح تحقیق بازاریابی تعیین رویه های جمع آوری و تحلیل داده های لازم به منظور کمک به شناسایی و یا واکنش در برابر مسئله و یا فرصت می باشد بطوریکه تفاوت میان هزینه دستیابی به سطوح مختلف از دقت و ارزش مورد انتظار مرتبط با هر سطحی از دقت ، به بالاترین حد خود برسد .

طبقه بندی های تحقیق در تحقیقات بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

در مفاهیم تحقیقات بازاریابی توجه به طبقه بندی تحقیق بسیار حائز اهمیت است . به طور کلی در یک دسته بندی سه طبقه بندی تحقیق وجود دارد :

تحقیق اکتشافی :

راجع به کشف ماهیت کلی مسئله و متغیرهای مربوط به آن می باشد . وجه مشخصه تحقیق اکتشافی انعطاف پذیری زیاد و متکی بودن به داده های ثانویه ، نمونه های قضاوتی ، تحلیل های موردی و ارزیابی ذهنی نتایج می باشد .

تحقیق توصیفی :

متمرکز بر توصیف دقیق متغیرهای مدل مسئله است . مطالعات نیم رُخ مصرف کننده ، مطالعات توان بازار ، مطالعات کاربرد محصول ، زمینه یابی نگرش ، تحلیل های فروش ، تحقیق رسانه ها و بررسی قیمت نمونه هایی از تحقیقات توصیفی هستند .

تحقیق علی :

سعی در مشخص نمودن ماهیت رابطه علی میان دو یا چند متغیر موجود در مدل مسئله دارد . به عنوان مثال ، مطالعات مربوط به کارآمدی تبلیغات به طور کلی سعی در کشف حدودی دارد که تبلیغات باعث فروش و یا تغییر نگرش می گردد .

روشهای تحقیق در تحقیقات بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

مفاهیم تحقیقات بازاریابی

مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی مفاهیم-تحقیقات-بازاریابی

اطلاعات ارائه در تحقیقات بازاریابی را می توان به چهار طریق جمع آوری کرد :

تحقیقات مشاهده ای . اطلاعات دست اول را می توان از طریق مشاهده بازیگران و صحنه های مربوط جمع آوری نمود .

تحقیقات از گروه های متمرکز . یک گروه متمرکز عبارت است از شش تا ده نفر از مردم که از آنها برای بحث چند ساعته درباره ی یک کالا ، خدمت ، سازمان یا مقوله ای در زمینه بازاریابی به سرپرستی یک نفر مجری متخصص دعوت به عمل می آید .

آمارگیری . در حالی که تحقیق از طریق مشاهده و گروه های متمرکز برای پژوهش اکتشافی بسیار مناسب هستند تحقیقات مبتنی بر آمارگیری برای تحقیق تشریحی شیوه ی بسیار مناسبی است .

تحقیقات تجربی . تحقیقات تجربی از نظر اعتبار علمی ترین شیوه ی تحقیق به شمار می روند . هدف از تحقیقات تجربی پی بردن به رابطه ی علت و معلولی است .

تحقیقات بازاریابی خوب

مشخصه های یک تحقیق بازاریابی خوب عبارتند از :

شیوه ی علمی . تحقیقات بازاریابی موثر از اصول شیوه علمی استفاده می کند که همانا مشاهده ی دقیق ، تنظیم و ارائه مفروضات ، آینده نگری و آزمون است .

خلاقیت تحقیق . مطلوب این است که تحقیقات بازاریابی برای حل یک مشکل راه کارهای ابداعی ارائه دهد .

روش های چندگانه . پژوهشگران موفق بازاریابی زیاد به استفاده از یک روش متکی نبوده و ترجیح می دهند روش را با مشکل تطبیق دهند و نه بر عکس .

وابستگی درونی مدل ها و داده ها به هم . پژوهشگران موفق بازاریابی بر این امر واقفند که داده ها از روی مدل ها تعبیر و تفسیر می شوند .

ارزش و هزینه اطلاعات . پژوهشگران بازاریابی برای ارزش اطلاعات و مقایسه آن با هزینه جمع آوری اهمیت زیادی قائل هستند .

ظن سالم . پژوهشگران بازاریابی نسبت به فرضیاتی که مدیران درباره ی نحوه ی کار بازار با چرب زبانی بیان می کنند به دیده شک و تردید می نگرند .

مقالات پیشنهادی در زمینه تحقیقات بازاریابی :

::: روش های پژوهش بازاریابی :::
::: فرآیند پژوهش بازاریابی :::
::: طبقه بندی پژوهش بازاریابی :::
::: پژوهش بازار و پژوهش بازاریابی :::