سرمایه گذارى بر روى هویت برند

سرمايه گذارى بر روى هويت برند

سرمایه گذارى بر روى هویت برند

سرمایه گذارى بر روى هویت برند ، خرید را براى مشترى تسهیل مى نماید

سرمایه گذارى بر روى هویت برند

سرمایه گذارى بر روى هویت برند

هویت برند خوب – از هر شرکتى ، با هر اندازه و در هر مکانى – نشان دهنده ى تصویر ذهنى قابل شناسایى ، متمایز و حرفه اى است و موفقیت برند را تسریع مى کند. هویت برند به کنترل ادراک افراد از یک شرکت و تمایز آن از رقبایش کمک مى نماید. سیستم هوشمند هم به مشترى احترام مى گذارد و هم درک ویژگى ها و مزایا را آسان مى سازد. طراحى یک محصول جدید یا محیط بهتر مى تواند شرایط به شوق آوردن مشترى و ایجاد وفادارى در وى را فراهم کند. هویت مؤثر ، شامل عناصرى همچون اسمى که به سرعت به خاطر مى آید یا طرح بسته بندى متمایز براى یک محصول مى باشد.

سرمایه گذارى بر روى هویت برند ، فروش را براى فروشنده تسهیل مى نماید

سرمایه گذارى بر روى هویت برند

سرمایه گذارى بر روى هویت برند

مدیر عامل یک شرکت جهانى که مى خواهد چشم اندازى جدید را به هیئت مدیره منتقل نماید ، یا مشاور مالى که براى سرمایه گذارى بر روى محصولات ایجاد نیاز مى کند ، همگى در حال فروش هستند. شرکت هاى غیرانتفاعى چه اقدام به جمع آورى اعانه نمایند و چه داوطلبان جدیدى را جذب کنند ، به طور مستمر در حال فروش هستند. هویت برند استراتژیک بر مخاطبان و فرهنگ هاى مختلف تأثیر گذار است تا آگاهى ایجاد نماید و درک کاملى از شرکت و نقاط قوتش به وجود آورد. هویت متأثر با نمایان ساختن اطلاعات ، در جستجوى آن است تا به روشنى ارزش منحصر به فردى را که توسط شرکت ارائه مى شود ، به همگان انتقال دهد. انسجام روش هاى ارتباطى در رسانه هاى گوناگون ، پیام بسیار تأثیر گذارى را به مشترى درباره ى تمرکز بسیار زیاد شرکت انتقال مى دهد.

سرمایه گذارى بر روى هویت برند ، ایجاد ارزش ویژه براى برند را تسهیل مى کند

سرمایه گذارى بر روى هویت برند

سرمایه گذارى بر روى هویت برند

افزایش ارزش سهامداران ، هدف تمامى شرکت هاست. یکى از باارزش ترین دارایى هاى شرکت ها برند یا شهرت و اعتبار آن است. شرکت هاى کوچک و غیرانتفاعى نیز به ایجاد آگاهى عمومى ، حفظ اعتبار و شهرت و پشتیبانى از ارزش ها نیازمندند. هویت برند قوى به ایجاد ارزش ویژه ى برند – از طریق افزایش قابلیت شناسایى ، آگاهى و وفادارى مشترى به شرکت – کمک خواهد کرد و این کار نیز به موفقیت بیشتر شرکت خواهد انجامید. مدیرانى که از هر فرصتى براى انتقال ارزش برند شرکتشان و آنچه برند ارائه دهنده ى آن است ، استفاده مى کنند ، شب ها با خیال راحت ترى سرشان را روى بالشت مى گذارند. این افراد دارایى هاى ارزشمندى ایجاد مى کنند.

0/5 (0 Reviews)