آیا لازم است فروشندگان در زمینه بازاریابى آموزش ببینند؟

آيا لازم است فروشندگان در زمينه بازاريابى آموزش ببينند؟

آیا لازم است فروشندگان در زمینه بازاریابى آموزش ببینند؟

آیا لازم است فروشندگان در زمینه بازاریابى آموزش ببینند؟

آیا لازم است فروشندگان در زمینه بازاریابى آموزش ببینند؟

آیا لازم است فروشندگان در زمینه بازاریابى آموزش ببینند؟

گاهی این پرسش اساسی مطرح می گرد که : آیا لازم است فروشندگان در زمینه بازاریابى آموزش ببینند؟ و اصولاً فروشندگان باید چه آموزش های در زمینه بازاریابی و فروش ببینند.

فروشندگان در صورتى که درک بیشترى از بازاریابى و چگونگى تنظیم برنامه هاى آن داشته باشند کارآمدتر خواهند بود.

آنها باید بدانند که بازاریابان تحقیقات بازاریابى ، آینده نگرى ، آزمون محصول و تبلیغات را چگونه انجام مى دهند. این اطلاعات از طریق جلسات آموزشى و نمونه کارهاى بازاریابىِ گاه به گاه به دست مى آید.

این باعث مى شود هر دو بخش به درک نزدیک ترى از نقش ها و مسئولیت هاى یکدیگر برسند.

بخش فروش باید درون دادى قوى براى فرآیند برنامه ریزى بازاریابى فراهم کند. فروشندگان باید احساس کنند برنامه هاى بازاریابى ، منطقى است.

در واقع ، اولین وظیفه ى بخش بازاریابى ، فروش برنامه ى بازاریابى به کارکنان فروش است ، و این در صورتى که کارکنان فروش درون داده اى براى فرآیند برنامه ریزى بازاریابى فراهم کرده باشند راحت تر انجام خواهد شد.