استفاده از مدیریت روابط مشتری برای چه شرکتهایی مفید است

استفاده از مدیریت روابط مشتری برای چه شرکتهایی مفید است

استفاده از مدیریت روابط مشتری برای چه شرکتهایی مفید است

 CRM یک سامانه ى عالى است ، اما براى هر شرکتى مناسب نیست.

درباره ى CRM بیش از حد تبلیغ مى شود و برخى شرکت ها از استفاده از آن پشیمان خواهند شد. CRM نتیجه نخواهد داد مگر آنکه شرکت در ابتداى کار مشترى مدار باشد.

بعد منفى CRM این است که جمع آورى ، به روز رسانى و مدیریت اطلاعات مربوط به تک تک مشتریان ، بسیار پر هزینه است ؛ و بسیارى از اطلاعات مانند نشانى و سمت شغلى هر سال از رده خارج مى شوند. شرکت مى بایست سخت افزارها و نرم افزارهاى گران قیمتى خریدارى کند. همچنین باید تحلیلگران مجربى براى داده کاوى استخدام کند. تمامى این هزینه ها براى شرکت هایى که اقلام ارزان قیمت یا اقلامى به فروش مى رسانند که افراد یک بار در طول عمر خود خریدارى مى کنند به صرفه نخواهد بود.

 CRM براى بازاریابى بین بنگاهى ( صنعتى ) بسیار مناسب است.

استفاده از مدیریت روابط مشتری برای چه شرکتهایی مفید است

استفاده از مدیریت روابط مشتری برای چه شرکتهایی مفید است

اکثر شرکت هاى بین بنگاهى اطلاعات بسیارى درباره ى تک تک مشتریان دارند. استفاده از CRM براى شرکت هایى معقول است که داده هاى فردى زیادى جمع آورى مى کنند ؛ مانند بانک ها ، شرکت هاى صادر کننده ى کارت هاى اعتبارى ، مخابرات و شرکت هاى بیمه. اما بسیارى از شرکت هاى بنگاه به مصرف کننده نیز پایگاه داده اى درباره ى مشتریان خود ایجاد کرده اند. فروش شرکت دل به تک تک مشتریان در پایگاه داده هاى آن ثبت شده است و دل مى داند که چه زمانى باید محصولات جدیدى به تک تک مشتریان پیشنهاد کند. کرافت پایگاه داده اى درباره ى میلیون ها مشترى محصولات خود دارد که خواهان دستورالعمل ، کوپن ها و بسیارى از دیگر اقلام این شرکت هستند.

0/5 (0 Reviews)