آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن (Friedman Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری مشابه آزمون کروسکال والیس است که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

این آزمون زمانی بکار می رود که مقیاس اندازه گیری حداقل در سطح مقیاس ترتیبی باشد. این آزمون مشابه کروسکال والیس است، با این شرط که K گروه نمونه جور شده باشند.

توان آزمون فریدمن در مقایسه با قویترین آزمون پارامتری برای K گروه مستقل یعنی آزمون F یکسان است. آزمون فریدمن برای تجزیهء واریانس دوطرفه (برای داده های ناپارامتری) از طریق رتبه بندی به کار می رود.

اجرای آزمون فریدمن

مثال:

در هشت گروه کاری طی آموزشهای مکرر سعی شده است به طور یکسان از لحاظ ارائه خدمت مستقیم (X1)، امور اداری (X2)، آموزش (X3) و نظارت (X4) صورت گیرد.حال طی آزمونی به هر یک از این گروهها در چهار زمینه گفته شده نمره داده شده و سپس نمرهء آنها به رتبه تبدیل شده است. می خواهیم بررسی کنیم که آیا تفاوت معنی داری میان گروهها از لحاظ ارائه خدمات گوناگون وجود دارد یا نه؟

X4X3X2X1
۴۲۳۱۱
۱۴۳۲۲
۲۴۳۱۳
۴۳۲۱۴
۱۲۳۴۵
۱۴۳۲۶
۴۳۲۱۷
۱۳۴۲۸

مانند شکل زیر کاربرگ های Variable View و Data View را تکمیل می کنیم.

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

اکنون مسیر زیر را در نرم افزار طی می کنیم و سپس در پنجره باز شده متغیر ها را به کادر Test Variables وارد می کنیم. گزینه Friedman را فعال کرده و OK می کنیم.

Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Related Samples …

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

با توجه مقدار Sig. بدست آمده که یزرگتر از .۰۵ می باشد لذا تفاوت معنی داری میان گروهها وجود ندارد.

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن