آیا بازاریابى در حوزه هاى مختلف یکسان است ؟

آيا بازاريابى در حوزه هاى مختلف يكسان است ؟

آیا بازاریابى در حوزه هاى مختلف یکسان است ؟

آیا بازاریابى در حوزه هاى مختلف یکسان است ؟ به این سوال بسیار مهم در این قسمت از پرسش و پاسخ های بازاریابی و فروش پاسخ داده می شود.

بسیارى از ایده ها و ابزارهاى بازاریابى ، در اصل براى رفع نیازهاى آنى جامعه است و از طریق تولید و عرضه کالاهاى بسته بندى شده ارائه مى گردند. سایر ایده ها به واسطه شکل گیرى صنایع تولیدى کالاهاى بادوام ( شامل کالاهاى صنعتى و کالاهاى مصرفى ) ، صنایع تولیدى مواد اولیه ، و صنایع خدماتى ظهور پیدا کردند.

چارچوب بازاریابی STP

چارچوب بازاریابى STP به معناى بخش بندى ، هدف گذارى ، جایگاه سازى و همچنین چارچوب متغیرهاى قابل کنترل با نام معروف چهار پى شامل ( محصول ، قیمت ، توزیع ، و ارتقاء یا ترویج ) در تجزیه و تحلیل و برنامه ریزى براى ورود یا ماندگارى در هر بازارى به عنوان تولید کننده کالا یا عرضه کننده خدمات به مدیران بازاریابى کمک مى کنند. البته هر بازارى ماهیت و ویژگى خاص خود را دارد و معمولاً به ایده ها و ابزارهاى ویژه اى نیاز دارد. براى مثال بازاریابان خدمات ، از متغیرهاى قابل کنترل بیشترى در گسترش برنامه بازاریابى خود استفاده مى کنند که شامل کارکنان ، فرایند و شواهد فیزیکى مى شود. اما هرگز موافق نیستیم که هر بازارى ( اعم از مصرفى ، سازمانى یا صنعتى و خدماتى ) به چارچوب جدید و مجزایى نیازمند باشد ، زیرا معتقدیم چارچوب هاى اصلى همان است که ذکر کردیم .

در غیر اینصورت باید درباره چندین نوع بازاریابى شامل بازاریابى نوع اول ، بازاریابى نوع دوم ، بازاریابى نوع سوم صحبت کنیم و بپذیریم که با توجه به انواع سه گانه بازارها ( شامل مصرفى ، سازمانى یا صنعتى ، و خدماتى ) هیچ صنعتى نمى تواند از تجربیات و آموزه هاى صنایع دیگر در زمینه بازاریابى استفاده کند ، در صورتى که هرگز این طور نیست.

0/5 (0 Reviews)