آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

آزمون تک نمونه ای دورها

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

آزمون تک نمونه ای دورها (One Sample Runs Test) یا آزمون ولد- ولفویتس (Wald – Wolfowittz) از آزمون های ناپارامتری در این بخش آموزش نرم افزار SPSS است.

آزمون تک نمونه ای دورها (One Sample Runs Test) یا آزمون ولد- ولفویتس (Wald – Wolfowittz)  از جمله آزمونهائی است که ضعف آزمون کای – دو  را مشخص می کند، در حالی که آزمون کای – دو  تنها بر فراوانی ها متمرکز می شود، در مواردی لازم می آید که توالی و ترتیب رویدادها مورد بررسی قرار گیرد. این آزمون جهت بررسی تصادفی بودن نمونه انجام می گیرد.

مقالات پیشنهادی

تحلیل آماری

اجرای آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

مثال:

قیمت سهام در سی روز کاری بورس در دسترس است. ادعای تصادفی بودن قیمت سهام را بررسی نمائید.

۵۰ ، ۶۰ ، ۵۳ ، ۶۱ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۵۸ ، ۵۴ ، ۵۸ ، ۵۶ ، ۵۵ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۵۱ ، ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۴۹ ، ۴۸ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۲ ، ۵۰ ، ۵۶ ، ۵۸ ، ۵۸ ، ۵۷

ابتدا فرض های مسئله را می نویسیم:

Ho: آرایش تصادفی است.              H1: آرایش تصادفی نیست.

 داده های مسئله را در کاربرگ Variable view و Data View به شکل زیر وارد می کنیم.

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

مسیر زیر را در نرم افزار طی می کنیم:

Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / Runs …

حال مطابق شکل زیر متغیر Price را به پنجره Test Variable List منتقل کرده و بر روی دکمهء OK کلیک می کنیم.

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

جدول خروجی در زیر آورده شده است، در اینجا چون مقدار Sig.  کوچکتر از .۰۵ است لذا ادعای تصادفی بودن قیمت سهام رد می شود.

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس

آزمون تک نمونه ای دورها یا آزمون ولد- ولفویتس