آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس (Kruskal–Wallis )  از جمله آزمونهای ناپارامتری مشابه آزمون آزمون فریدمن است که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

این آزمون متناظر با آزمون F می باشد، و در مواردی بکار می رود که مانند آزمون F تعداد گروهها بیش از دو باشد، همچنین ، بتوان مشاهدات را در بین گروههای مستقل رتبه بندی کرد؛ یعنی مقیاس اندازه گیری دست کم، ترتیبی باشد.

این آزمون، متفاوت بودن یا نبودن بیش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه بندی مورد ارزیابی قرار می دهد.

نکته حائز اهمیت در این آزمون این است که فرضیه های مخالف در این آزمون همواره بدون جهت است، یعنی نشان می دهد که گروهها با یکدیگر تفاوت دارند، اما هرگز نمی گوید که کدام گروه بالاتر و کدام گروه پائین تر است.

آزمون کروسکال والیس دقیقاً چیست ؟

آزمون کروسکال والیس برای مقایسه بیش از دو گروه یا توزیع مستقل در زمانی به کار می رود که یا داده ها به صورت رتبه ای بوده و یا ایمکه بتوان آنها را رتبه بندی کرد.

اجرای آزمون کروسکال – والیس:

مثال:

دانشکده ای دارای شش رشته تحصیلی مختلف با ۵۰ استاد است. برای ارزیابی روش تدریس اساتید، به تمامی دانشجویان پرسشنامه ای داده شده تا به ایشان رتبه دهند. نتیجه رتبه بندی اساتید بر اساس نمره های داده شده در جدول زیر در دسترس است. آیا می توان گفت که این ۶ رشته از لحاظ رتبه بندی استادان یکسانند؟

ABCDEF
۱۲۲۲۴۴۱۳۲۰
۱۳۲۱۲۸۳۵۱۵۴۰
۸۲۷۳۱۲۵۲۲۳۴
۲۹۳۹۳۸۴۶۲۳۱۸
۴۴۸۴۹۴۲۱۱
۱۴۶۴۷۴۳۷
۵۲۶۴۴۹۱
۱۰۴۵۱۹۵۰
۱۶۱۷۳۶
۳۰۳۷
۳۲
۳۳

    

ابتدا فرضهای آژمون را مشخص می کنیم:

Ho: گروهها از لحاظ روش تدریس یکسانند.                H1 : گروهها از لحاظ روش تدریس یکسان نیستند.

حال تمام اعداد را به ترتیب در یک ستون وارد می کنیم، و در ستون مقابل از هر یک از اعداد عدد مربوط به گروه آنرا مشخص می کنیم؛ مثلاً اگر عدد ۱۲ از ستون A را وارد کردیم بایستی در ستون مقابل آن عدد ۱ را وارد کنیم و به همین ترتیب هر عدد از ستوتن A را وارد کردیم در ستون مقابل آن عدد یک ، اعداد مربوط به ستون B را عدد ۲، ستون C عدد ۳ و … برای ستون F عدد ۶ را وارد می کنیم.مانند شکل زیر که تا داده سی و پنجم اُم نشان داده شده است، همچنین مانند شکل زیر در قسمت Variable view تنظیمات لازم را انجام می دهیم.

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

حال مسیر زیر را در نرم افزار طی می کنیم و متغیر ها را مانند شکل زیر در پنجره های مورد نظر وارد می کنیم.

Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / K Independent Samples …

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

اکنون بر روی دکمهء Define Range … کلیک کرده و در کادر Minimum عدد ۱ و عدد ۶ را در کادر Maximum  وارد می کنیم، دقت کنید که این اعداد نمایندهء دامنهء نمونه ها می باشند و چون در اینجا ۶ نمونه داریم عدد ۱ و ۶ را وارد می کنیم.

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

بر روی دکمه Continue کلیک کرده و سپس در قسمت Option  نیز می توانیم  در قسمت Statistics برای در دست داشتن اطلاعات بیشتر گزینه Descriptive را فعال نمائیم. و سپس بر روی Continue کلیک کرده و OK  می کنیم.

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس

همانطور که مشخص شده مقدار Sig.  برابر .۰۰۲ است و چون از .۰۵ کوچکتر است لذا فرض صفر رد می شود، پس نتیجه می گیریم که گروهها از لحاظ روش تدریس یکسان نیستند. البته اختلاف میان میانگین های گروهها در جدول دوم نیز گویای این واقعیت است.

آزمون کروسکال – والیس

آزمون کروسکال – والیس