آزمون مک نمار

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار ( McNemar Test)  از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

آزمون ناپارامتری مک نمار زمانی بکار برده می شود که یافته ها (چه به صورت سطح اندازه گیری رتبه ای و چه غیر رتبه ای یا اسمی) معنی دار بودن تغییرات یا تاثیرگذاری را بویژه برای طرح های اجرایی و مقایسهء شرایط ” قبل از اجرا و بعد از اجرای” طرح، نشان بدهند.

در واقع، این آزمون برای سنجش میزان تاثیر عملکرد و تدابیر بکار می رود، مثلاً تاثیر تبلیغات برای کاهش میزان افزایش افزایش جمعیت یا … بکار می رود.

مقالات پیشنهادی

تحلیل آماری

وقتی آزمون مک نمار با مقیاس غیر رتبه ای (اسمی) به کار می رود، مفهوم کارایی (توان کارآمدی) این آزمون بی معنی است و آزمون قابل مقایسهء دیگری وجود ندارد که بکار گرفته شود، ولی اگر مقیاس اسمی نباشد، می توان با توجه به آزمون پارامتری t میزان کارآمدی آنرا از ۶۴% تا ۹۵% تغییر داد.

لازم به ذکر است این آزمون برای دو گروه نمونهء مربوط به هم استفاده می شود و در صورتیکه تعداد گروهها ( یا حالت ها) بیش از دو باشد، از آزمون کوکران استفاده می کنیم.

برای سنجش معنی دار بودن تغییرات، ابتدا جدول چهارخانه ای مطابق جدول زیر تنظیم می کنیم. ملاحظه  می شود که آزمودنیهایی که تغییر را نشان می دهند، در خانه های b و c جدول قرار می گیرند.

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار

هدف اصلی از اجرای این آزمون سنجیدن میزان اثر عامل یا برنامه اجرا شده است. دقت کنید اگر فراوانیهای مورد انتظار خانه های b و c کوچکتر از ۵ باشد و یا اینکه تفاضل فراوانیهای مشاهده شده با مورد انتظار کمتر از ۱۰ باشد، نرم افزار به طور خوردکار آنرا به توزیع دوجمله ای تبدیل می کند.

اجرای آزمون مک نمار

مثال:

با انتخاب یک نمونه ۶۰ نفری از دانشجویان، به طور تصادفی نظر آنان را در مورد تاثیر یک شیوه آموزشی جویا شده ایم. ۳۸ نفر معتقدند که این شیوه آموزشی موثر و  ۲۲ نفر معتقدند غیر موثر است. سپس از مزایای این شیوه برای این دانشجویان گفته شد و مجدداً نظر آنان را جویا شدیم. این بار تعداد موافقان به ۲۹ و مخالفان به ۳۱ تغییر کرد. می خواهیم بدانیم آیا مزایای ذکر شده در نقطه نظر دانشجویان تفاوت معنی داری ایجاد کرده است یا نه؟

ابتدا فرضهای مسئله را مشخص می کنیم:

H0: بیان مزایا تاثیر معنا داری بر نظر دانشجویان نداشته است.

H1: بیان مزایا تاثیر معناداری بر نظر دانشجویان داشته است.

با توجه به جدول مربوط به توضیحات ملاحظه می شود که در این مسئله b= 20 و C=13 و a=9 و d=18 است.

حال مانند اشکال زیر کاربرگ های Variable View و Data View را تکمیل می کنیم. دقت نمائید که نظرات مربوط به قبل و بعد از عنوان کردن مزایای شیوه آموزشی را به ترتیب با عنوان before و after مشخص می کنیم و عبارت ” موافق” را معادل «۱» و عبارت “موافق” را معادل «۰» قرار می دهیم.

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار

حال مسیر زیر را در نرم افزار طی می کنیم:

Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Related Samples …

اکنون متغیر های after و before  را مانند شکل در کادر Test Pairs وارد کرده و  گزینه McNemar را در کادر Test Type فعال کرده و سپس بر روی دکمهء OK کلیک می کنیم.

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار

با توجه به اینکه مقدار Sig. برابر .۲۹۶ و بزرگتر از .۰۵ است، لذا فرض صفر تایید می شود یعنی بیان مزایای بر نظر دانشجویان تاثیر معنی داری نداشته است.

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار