آزمون میانه

آزمون میانه

آزمون میانه

آزمون میانه (Median Test )  از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

این آزمون تقریباً همتای پارامتری آزمونهای t  ،  Z،  F است؛ در واقع وقتی دو یا چند گروه نمونه  از میان دو یا چند جامعهء مستقل با توزیعهای یکسان انتخاب شوند می توان آنرا بکار برده، البته به شرطی که مقیاس اندازه گیری دست کم ترتیبی باشد و بین داده ها همرتبه وجود نداشته باشد.

در این آزمون لزومی ندارد که حتماً حجم گروههای نمونه با یکدیگر برابر باشد. همچنین این آزمون را می توان برای مقایسهء توزیع های چند جامعه بکار برد و کاربرد آن را به مواردی که گروهها با یکدیگر وابسته اند (مانند توزیع های جور شده) تعمیم داد.

مقالات پیشنهادی

تحلیل آماری

اجرای آزمون میانه

مثال:

می خواهیم بدانیم که استعداد ریاضی پسران بیش از دختران است. جدول مربوط به نمرهء  این درس که به طور تصادفی در یک آزمون استعداد ریاضی از دانشجویان به عمل آمده، در دسترس است . فرض مذکور را در معرض آزمون قرار دهید.

۴۱۴۷۵۵۴۶۶۵۶۶۴۷۴۵۴۰۶۶۶۱۴۶۵۳۶۸۵۸۴۵۴۳۴۷نمرهء دختران
۶۲۶۳۴۹۷۰۵۴۵۱۶۲۵۲۴۰۵۷۷۰۷۲۶۷۴۲نمرهء پسران

مراحل انجام آزمون میانه با استفاده از کامپیوتر دقیقاً نظیر آزمو نکروسکال – والیس است.، فقط در پنجره Test for Several Independent Samples  در  قسمت  Test Type بایستی گزینه  Median  را فعال کنیم.

در اینجا تمام نمرات را در یک ستون وارد می کنیم و در ستون بعد به نمرات پسران عد یک و به نمرات دختران عدد ۲ را می دهیم. قسمتی از Data View و Variable View را در زیر مشاهده می کنید.

آزمون میانه

آزمون میانه

آزمون میانه

آزمون میانه

در نهایت پس طی مسیر مانند آزمون کروسکال – والیس نتایج به صورت زیر حاصل می گردد؛ چون Sig. برابر .۲۸۵ و بزرگتر از .۰۵ است لذا فرض صفر مورد قبول است، یعنی بین دختران و پسران از لحاظ استعداد ریاضی فرق معنی داری وجود ندارد.

آزمون میانه

آزمون میانه