آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon Signed Ranks Test) از جمله آزمونهای ناپارامتری و در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در این آموزش نرم افزار spss به آن می پردازیم.

در آزمون مک نمار، این مطلب مورد مطالعه قرار می گیرد که آیا تغییرات از موافق به مخالف است یا برعکس. اما اگر علاوه بر جهت تفاوتها، اندازهء نسبی آنها نیز مد نظر باشد، آنگاه باید آزمون ویل کاکسون را به کار برد.

این آزمون نظیر آزمون من وایت نی است، و وقتی به کار برده می شود که داده ها  دست کم در مقیاس ترتیبی و به صورت رتبه های علامتگذاری شده باشند. این آزمون در داده های پارامتری تقریباً با آزمون t استیودنت متناظر است.

مقالات پیشنهادی

تحلیل آماری

آزمون ویلکاکسون یک آژمون نسبتاً قوی است که هم جهت تغییر و هم میزان تغییر را بررسی می کند. بنابراین برای اینکه در این آزمون میزان تغییر مشخص گردد ، داده های مورد استفاده دست کم می بایست از نوع ترتیبی یا رتبه ای باشند .

اجرای آزمون ویلکاکسون

مثال:

یکی از متخصصان تعلیم و تربیت کودکان معتقد است که رفتن کودکان به کودکستان در هوش و یادگیری آنان در دورهء دبستان موثر است. برای صحت این ادعا، ۲۰ نفر از دانش آموزان کلاس اول دبستان انتخاب و آنها را بر حسب نمرهء هوش، وضع اجتماعی و اقتصادی خانواده، سواد والدین، سلامت عمومی و تعداد افراد خانوار در گروههای دو نفری «جفت» می کنیم. از هر جفت یک نفر به کودکستان رفته و یک نفر نرفته است. در امتحان آمادگی برای کلاس اول، نمره های آنها به این صورت بوده است:

کودکستان رفته (A)۸۵۷۸۸۴۶۴۷۳۷۶۶۳۸۰۸۱۸۵
کودکستان نرفته (B)۸۰۷۲۷۴۵۹۷۶۸۰۶۵۷۳۸۱۷۶

آیا از این بررسی می توان نتیجه گرفت که گذراندن دورهء کودکستان سطح آمادگی کودکان را بالا برده است؟(a=5%)

ابتدا مانند اشکال زیر کاربرگ های Variable View و Data View را تکمیل می کنیم.

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

اکنون مسیر زیر را در نرم افزار طی کرده و متغیر های A و B را به ترتیب وارد کادر Test Pairs کرده، گزینه Wilcoxon را فعال می کنیم. در آخر بر روی دکمهء OK کلیک می کنیم.

Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2 Related Samples …

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

با توجه به خروجی زیر چون مقدار Z مشخص شده در جدول زیر از= ۱٫۶۴  Zt بزرگتر است لذا فرض H1 مورد قبول است؛ یعنی ادعای متخصص تعلیم و تربیت درست بوده است.

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون