بازاریابى چیست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند

بازاريابى چيست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند

بازاریابى چیست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند

بازاریابى چیست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند  دو پرسش مهم بازاریابی است که در این قسمت از پرسش های بازاریابی و فروش به آن پاسخ داده می شود.

بازاریابی چیست

بازاریابى هنر و علم شناسایى ، خلق و ارائه ارزش به منظور ارضاى نیازهاى بازار هدف ، براى دستیابى به سود است.

بازاریابى امیال و نیازهاى ارضا نشده را شناسایى مى کند. همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده ، میزان سودآورى آن را نیز اندازه گیرى مى کند. به عبارت دیگر بازاریابى ، بخش هایى از بازار را به عنوان مناسب ترین بخش بازار براى شرکت شناسایى و مشخص مى کند که شرکت نیز توانایى و امکان عرضه خدمات به آن ها را دارد و همچنین مناسب ترین محصولات و خدمات مورد نیاز آن بخش را طراحى و معرفى مى کند.

فعالیت هاى بازاریابى اغلب توسط یک واحد سازمانى جداگانه اجرا مى شود. این موضوع مى تواند هم مفید باشد و هم مضر. از آن نظر براى سازمان مفید است که افراد آموزش دیده و متخصص را کنار هم جمع مى کند و از آن جهت مضر است  که

بازاریابى نباید تنها به یک واحد یا بخش سازمان محدود شود ، بلکه این فعالیت ها باید در تمام سطوح سازمان مشهود و ملموس باشد.

مفاهیم اصلى در بازاریابى کدامند

مهم ترین مفاهیمى که در بازاریابى استفاده مى شود ، عبارتند از :

 • بخش بندى
 •  هدف گذارى
 • جایگاه سازى
 •  نیازها
 •  خواسته ها
 •  تقاضا
 •  پیشنهادها
 •  مارک ها
 •  ارزش و رضایت
 • مبادلات
 • معاملات
 • روابط و شبکه ها
 •  کانال هاى بازاریابى
 • زنجیره عرضه
 • رقابت
 • محیط بازاریابى
 • برنامه هاى بازاریابى
0/5 (0 Reviews)