برندینگ اجتماعى

برندينگ اجتماعى

برندینگ اجتماعى

برندینگ اجتماعى  و اهداف مسئولیت اجتماعی در برندسازی مفاهیم مورد بحث در این مقاله برندسازی از مجموعه مقالات کمپین علم برندسازی است .

در سال هاى اخیر ، گرایش به بازاریابى اجتماعى که در برابر اخلاقیات و منافع جامعه مسئولیت پذیر باشد ، افزایش یافته است . مطرح شدن عبارت هاى پر سر و صدا مانند ” شهروندى سازمانى ” و ” مسئولیت اجتماعى شرکت ” شاهد این ادعا هستند . البته ، ارزش هاى اخلاقى همواره محرک اصلى بازاریابى اجتماعى نیستند بلکه هدف اصلى بهبود تصویر کلى شرکت است . ابعاد داخلى مسئولیت اجتماعى شرکت ، به چگونگى تعامل شرکت با کارکنان ( حفاظت از کارکنان ، بهبود شرایط محیط کارى و غیره ) و همچنین توجه به فرآیندهاى تولید سازگار با طبیعت ( کاهش آلودگى هاى محیطى ) مربوط مى شود و بعد مهم خارجى آن به تمام ذینفعان ارتباط پیدا مى کند .

اهداف مسئولیت اجتماعی در برندسازی

اهداف مسئولیت اجتماعی در برندسازی

اهداف مسئولیت اجتماعی در برندسازی

مفهوم مسئولیت اجتماعى شرکت بسیار متنوع و گوناگون است . طیف آن از حمایت از فعالیت هاى اجتماعى تا هماهنگى کامل تولید با استانداردهاى زیست محیطى و اجتماعى ، گسترده است . اهداف مسئولیت اجتماعى شرکت به عنوان بخشى از مدیریت برند عبارت است از :

افزایش منافع ذینفعان

تمایز نسبت به رقبا

ایجاد و افزایش اعتماد در سرمایه گذاران

جذب تصمیم گیرندگان

مثال همکارى بریتیش ایرویز با صندوق کودکان سازمان ملل ، بهترین مثال پذیرش مسئولیت اجتماعى در بازاریابى تجارى صنعتى است . این برنامه همکارى ” تغییر براى خوبى ” نامیده شد و باعث تشویق مسافران به پرواز با این خط هواپیمایى گردید . در طول ده سال ، بریتیش ایرویز تقریباً ۴٠ میلیون دلار از این برنامه سود برده است .