مدیریت محصولات جدید

مديريت محصولات جديد

مدیریت محصولات جدید

مدیریت محصولات جدید ،  انواع محصولات جدید و مدیریت محصول در شرکت های مختلف سه موضوع مهم در مدیریت محصول است که در این بخش از آموزش بازاریابی و فروش به آن می پردازیم.

یک شرکت به دو روش مى تواند محصولات جدید اضافه نماید :

از طریق خرید ( خرید یک شرکت دیگر ، امتیاز اختراع یک شرکت دیگر یا خرید مجوز یا فرانشیز ) یا از طریق توسعه ( استفاده از آزمایشگاه هاى خود شرکت ، استخدام محققان مستقل ، یا استفاده از یک شرکت [ متخصص دار ] توسعه محصول جدید .

 انواع محصولات جدید

محصولات کاملاً جدید . محصولات جدیدى که یک بازار کاملاً جدید ایجاد مى کنند .

خطوط محصول جدید . محصولات جدیدى که به یک شرکت اجازه مى دهند براى اولین بار وارد یک بازار تثبیت شده شود .

اضافه کردن محصولاتى به خطوط محصول فعلى . محصولات جدیدى که تکمیل کننده خطوط محصول تثبیت شده هستند ( طعم هاى مختلف و غیره ) .

مدل هاى بهبود یافته یا اصلاح شده محصولات فعلى . محصولات جدیدى که عملکرد بهترى دارند یا ارزش ادراک شده بیشترى ارائه مى کنند و جایگزین محصولات فعلى مى شوند . 

جایگاه یابى مجدد . محصولات فعلى که براى بازارهاى جدید یا بخش هاى جدید بازار هدف گیرى مى شوند .

محصولات ارزان سازى شده : محصولات جدیدى که عملکرد مشابهى را با هزینه کمتر ارائه مى کنند .

مدیریت محصول در شرکت های مختلف

اکثر شرکت هاى تثبیت شده بر نوآورى هاى تدریجى تمرکز مى کنند . شرکت هاى جدیدتر ، تکنولوژى هاى دگرگون ساز ایجاد مى کنند که ارزان تر هستند و به احتمال زیاد فضاى رقابتى را تغییر مى دهند .

شرکت هاى تثبیت شده در واکنش نشان دادن ( به ) یا سرمایه گذارى در این تکنولوژى هاى دگرگون ساز کند عمل مى کنند ، چرا که تکنولوژى هاى دگرگون ساز ، سرمایه گذارى هاى آنها را تهدید مى کنند . در نتیجه ، این شرکت ها ناگهان رقباى قدرتمند جدیدى را رو در روى خود مى بینند و بسیارى از آنها شکست مى خورند .

این شرکت ها براى اطمینان از اینکه در این دام نیافتند ، باید ترجیحات مشتریان و مشتریان بالقوه خود را در طول زمان مورد بررسى قرار  دهند و نیازهاى آشکار و پنهان آنها را شناسایى کنند.