استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

استخدام بازاریاب

اگر قصد راه اندازى یک کسب و کار با تأسیس فروشگاهى را داشته باشید و در مرحله ایجاد زیر ساخت هاى بازاریابى باشید و صرفاً امکان و توانایى استخدام یک نفر میسر باشد ، از بین یک فروشنده یا یک بازاریاب کدام را انتخاب مى کنید ؟ چرا ؟

استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

براى آن که در کوتاه مدت بتوانم نتیجه بگیرم ، یک فروشنده ماهر جذب مى کنم . ولى اگر قصد داشته باشم در بلند مدت موفق باشم ، یک بازاریاب حرفه اى را استخدام مى کنم.

فروش ، صرفاً به معناى خارج کردن محصولات از درون شرکت است . اما این راه حل مناسبى براى آن که شرکت بداند چه محصولى را باید تولید و عرضه کند ، نیست .

بدترین نوع بازاریابى چیست ؟

بازاریابى اساساً فلسفه اى با تأکید بر اهمیت درک ، تأمین و ارضاى نیازهاى مشترى است . فعالیت هایى مانند تحریک و تشویق مشترى به تعویض مارک انتخابى ، تبلیغات تجارى بیش از حد اغراق شده و قیمت گذارى هاى فریبنده ، مفهوم بازاریابى را نابود مى کند.

آیا امروزه موضوع دلگرم کننده اى در بازاریابى وجود دارد که کسب و کارها را نسبت به آینده امیدوارتر کند؟

امروزه بازاریابان بهتر از هر دوره دیگرى آموزش دیده اند . در گذشته افراد صرفاً براساس تجربه هاى فروش کالا در مکان هاى عمومى ، به صورت کاملاً تجربى آموزش مى دیدند و سپس به موقعیت هاى سازمانى بازاریابى دست مى یافتند. حتى در بهترین مراکز آموزشى نیز سطح آموزش در حوزه بازاریابى بسیار ضعیف بود.

امروزه به بازاریابان آموزش مى دهیم که از نظر امور مالى نیز بیشتر بیاموزند و از معیارهاى مالى براى اندازه گیرى تأثیر هزینه هاى بازاریابى بر سودآورى استفاده بیشترى کنند .

همچنین ابزارهاى متنوع ترى براى تجزیه و تحلیل بازار ، بخش بندى بازار ، شبیه سازى استراتژى و داده کاوى مى توان به آن ها آموخت .

ضد بازاریابی

در تعریفى که از ” ضد بازاریابى ” ، معتقدند که بازاریابى مى تواند افراد را از مصرف کالاها و خدمات خاصى منصرف کند . آیا این تعریف به معناى ابطال مفهوم بازاریابى نیست که متکى بر ” برآوردن نیازهاى مشتریان ” است ؟

در بازاریابی یکسان نگریستن در برآوردن همه نیازهاى مشترى بی معناست ، چون ملاحظات دیگرى نیز وجود دارد که ممکن است تأثیر گذار باشد. لذا ، اگر یک جامعه ، کمبود آب را تجربه مى کند ، تقاضا باید از طریق تلاش هاى بازاریابى یا تلاش هاى قانونى کاهش یابد. بازاریابى ، مجموعه اى از ابزار است که مى تواند براى تعدیل و تنظیم سطح ، زمان بندى و ترکیب تقاضا  ، براى برآوردن اهداف سازمان یا جامعه به کار گرفته شود.

ضد بازاریابى ، کاربرد ابزار بازاریابى را براى کاهش تقاضا ، در جهتى مخالف با افزایش آن ، تشریح مى کند.

0/5 (0 Reviews)