مدیریت تیم فروش

مدیریت تیم فروش

مدیریت تیم فروش

بهترین استفاده از تیم فروش می تواند بخش مهمی از تضمین موفقیت هر کسب و کاری باشد. تیم فروش همواره در موقعیت های تنش زا قرار دارد، و لذا محیط تیم فروش به شدت استرس زا خواهد بود. در کنار اطمینان از اینکه کارکنان فروش شما دارای مهارتهای مناسب هستند، شما بایستی مدیریت و سازمان دهی ایشان را نیز در نظر داشته باشید. در مدیریت تیم فروش بایستی موارد زیر را در نظر بگیرید :

مدیریت فروش و آنچه شما می خواهید

  • شما به استفاده از استراتژی فروش برای تعریف نوع و تعداد فروشندگان در تیم فروش خود نیاز دارید.

برای مثال، اگر فروش شما با ارتباط تلفنی برقرار میسر می گردد، شما نیاز به استخدام فروشندگان با تجربه فروش تلفنی دارید.

به مهارتهایی که نیازهای کسب و کار شما را برطرف می کنند ، توجه ویژه داشته باشید.

  • در نظر داشتن حداقل تجربه فروش و مذاکره فروش ، بویژه در کسب و کارهای تازه تاسیس
  • نیاز به فروشندگانی که در تماس با مشتری باشند.
  • تصمیم گیری در مورد میزان اطلاعات مورد نیاز درباره محصول و بازار
  • توسعه مهارتهای موجود از طریق آموزش و توسعه
  • ایجاد ابزارهایی برای ارائه فروش مانند کاتالوگ ها یا بوروشورهای محصول

ویژگی اصلی برای بسیاری از فروشندگان ، نگرش و اشتیاق است.

انگیزه بسیار مهم است. اعضای بی انگیزه تیم فروش به فروشندگانی بی اثر و بی میل تبدیل می شوند.

دقت داشته باشید ایجاد انگیزه در تیم فروش تنها با افزایش میزان پورسانت فروش و یا حقوق و دستمزد پرداختنی بوجود نمی آید.

مدیران فروش حرفه ای در مدیریت تیم فروش به ایجاد انگیزه های روانی بسیار توجه می کنند.

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent