بازاریابی با مدل ۳M در عصر دیجیتال

بازاریابی با مدل 3M در عصر دیجیتال

بازاریابی با مدل ۳M در عصر دیجیتال

مدل ۳M بازاریابی را در عصر دیجیتال تعریف می کند.


بر طبق گزارش C-suite مدیران اجرایی بازاریابی بالاترین میزان گردش مالی را داشته اند ، این گزارشی است که اخیرا در Harvard Business Review منتشر شده است. آنها به طور متوسط ۱/۴  سال در این پست حضور دارند و این نسب به ۸ سال پست مدیران عامل عدد قابل توجهی است.

بازاریابی با مدل 3M در عصر دیجیتال

رابطه میان مدیران عامل و مدیران اجرایی بازاریابی نیز پر تنش است. نظر سنجی جهانی توسط گروه بازاریابی Fournaise در سال ۲۰۱۲ مقیاسی از این مشکل را نشان می دهد که ۸۰% مدیران اجرایی بازاریابی به مدیران عامل اعتمادی ندارند. چرا رهبران بازاریابی  در چنین شرایط رقابتی و فضای در حال دگرگونی میانگین عمر سازمانی کوتاهی دارند ؟

پاسخ بسیار واضح است طراحی ضعیف شغل ناشی از سردرگمی راجع به آنچه بازاریابی بایستی انجام دهد. بدون وجود یک مدل اساسی بازاریابی سازمان ها همچنان در مسیری تاریک و مبهم حرکت می کند. تا زمانی که نتوانیم میان بازاریابی دیجیتال و بازاریابی کلاسیک آشتی برقرار نماییم ، همچنان شاهد کارهای تکراری و عدم وضوح و تمرکز بر روی نقش و مسئولیت بازاریابی خواهیم بود.

اهداف مدل مدرن بازاریابی

  • پاسخ به این سوال که در عصر دیجیتال بازاریابی چیست ؟
  • تغییر و بهبود تفکر بازاریابی در فضای آکادمیک و کسب و کار
  • کاهش سردرگمی و تکه تکه شدن در صنعت بازاریابی بوسیله ترکیب مدل های متفاوت فعلی و عناصر موجود در داخل یک چارچوب با تمرکز بر بازاریابی دیجیتال و بازاریابی کلاسیک .
  • مطلع کردن سازمان ها از نقش بازاریابی و بهبود چگونگی کارکرد بازاریابی در کنار کارکرد کسب و کار
  • ارائه مدلی که نه تنها آمیخته بازاریابی  ( مانند آنچه از مدل های ۴Ps به یاد داریم ) که سایر حوزه های مهم مانند استراتژی و برند را نیز پوشش دهد.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent